text size

Contextualizing the Vikings in Anglo-Saxon History and Literature

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Contextualizing the Vikings in Anglo-Saxon History and Literature
Title (in czech):
Vikingové v anglosaské Anglii v historickém a literárním kontextu
Type:
Diploma thesis
Author:
Mgr. Jana Gigov
Supervisor:
Mgr. Helena Znojemská, Ph.D.
Opponent:
prof. PhDr. Jan Čermák, CSc.
Thesis Id:
109066
Faculty:
Faculty of Arts (FF)
Department:
Department of Anglophone Literatures and Cultures (21-UALK)
Study programm:
Humanities (M6107)
Study branch:
English and American Studies - Norwegian Studies (AAA NOR)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
30/05/2011
Defence result:
Excellent
Language:
English
Keywords (in czech):
Ragnar Lodbrok, St Edmund, king Alfred, East Anglia, Northumbria, Wessex, saga, legend, narrative, narrativity
Keywords:
Ragnar Lodbrok, St Edmund, king Alfred, East Anglia, Northumbria, Wessex, saga, legend, narrative, narrativity
Abstract (in czech):
ABSTRAKT Diplomová práce "Contextualizing the Vikings in Anglo-Saxon History and Literature" se zabývá dopadem přítomnosti Vikingů v anglosaské Anglii v průběhu takzvaného prvního a druhého vikinského období, s důrazem na zobrazování vikinských aktivit v anglosaských kronikách a análech a skandinávských (v první řadě islandských a dánských) zdrojích. Práce si klade za úkol identifikovat způsoby reprezentace užité v těchto reflexích, zkoumá jejich vývoj ve vztahu k historickým událostem daného období, politické situaci v jednotlivých anglosaských královstvích, situaci a vývoji v církvi a soudobým literárním tendencím, včetně vlivu hrdinské literatury a vývoje anglosaského konceptu královské moci. Předmětem práce jsou v první řadě tři příběhy, které vznikly v důsledku vikinské invaze do Anglie roku 866, a které lze rozlišit do tří hlavních tradic – skandinávské, zobrazující bitvu o York, usmrcení krále Elly a krále Edmunda, jihoanglické, zobrazující usmrcení krále Edmunda, a wessexské, zobrazující boje krále Alfreda s Dány. Práce se vydává po stopách historického původu a vývoje těchto tradic, srovnává je s historickými událostmi, ke kterým se vztahují, zaznamenanými v soudobých zdrojích, a klade si za cíl identifikovat jejich historické a fikční prvky. Dále se pokouší odhalit pravděpodobnou skutečnou povahu historických událostí, které tyto pozdější tradice zobrazují, a nalézt prvky spojující soudobé historické záznamy a jejich odraz v těchto pozdějších tradicích. Práce dále zkoumá motivy, které tyto tradice uvádějí jako příčinu skandinávské invaze do Anglie, historické okolnosti spojené s vývojem těchto tradic, a pokouší se určit pravděpodobnou chronologii jejich vývoje. Vývoj těchto tradic je také nazírán v rámci záznamu a vyprávění, počátečních žánrových charakteristik a užití lidových motivů. Práce se dále zabývá dynamikou interakcí mezi těmito tradicemi a mírou, do které se navzájem ovlivňují.
Abstract:
ABSTRACT "Contextualizing the Vikings in Anglo-Saxon History and Literature" examines the Scandinavian impact of Viking presence in Anglo-Saxon England during the so-called First and Second Viking Age, concentrating on the portrayals of the Viking activity in Anglo-Saxon chronicles and annals, as well as Scandinavian (chiefly Icelandic and Danish) sources. It aims to identify the patterns of representation in those portrayals and their development relative to the historical events of the period, the political situation in the Anglo-Saxon kingdoms, the state and progress of the Church, and contemporary literary tendencies, including the influence of heroic literature and the development of the Anglo-Saxon kingship. Three distinct accounts that came into existence as a result of the Viking invasion of England in 866 are examined. Three main traditions can be discerned - the Scandinavian tradition, reflecting the battle of York, the slaying of king Ella and king Edmund, the East Anglian tradition, reflecting the slaying of king Edmund, and the Wessex tradition, reflecting king Alfred's struggle with the Danes. The thesis proposes to trace the historical origins and development of these traditions, attempting to discern their historical and fictional elements by comparing them with the record of the historical events to which they relate as presented in contemporary sources, making an inquiry into the probable factual nature of the historical events they reflect, and finding links connecting these traditions with the records in contemporary sources. An inquiry is made into the motives these traditions record as the cause of the Danish invasion of England, the historical circumstances behind the growth of these traditions are put to scrutiny, and an attempt is made at establishing the probable chronology of their development. The development of these traditions is further viewed in terms of narrative and narrativity, the employment of folktale motifs, incipient genre characteristics, and an inquiry is made into the dynamics of their interaction with each other and the degree to which they influenced each other.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Jana Gigov 454 kB
Download Abstract in czech Mgr. Jana Gigov 44 kB
Download Abstract in english Mgr. Jana Gigov 44 kB
Download Supervisor's review Mgr. Helena Znojemská, Ph.D. 9 kB
Download Opponent's review prof. PhDr. Jan Čermák, CSc. 44 kB
Download Defence's report prof. PhDr. Martin Procházka, CSc. 80 kB