velikost textu

Raimon Panikkar et l'interculturel. Racines théologiques et environnement philosophique

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Raimon Panikkar et l'interculturel. Racines théologiques et environnement philosophique
Název v češtině:
Raimon Panikkar a interkulturnost. Teologický základ a filozofické prostředí jedné ontologie vztahu
Název v angličtině:
Raimon Panikkar and interculture. Theological basis and philosophical environment of one ontology of relation
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Marie Verhoeven Kopecká
Školitel:
prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.
Oponenti:
Yves Labbé
prof. Rudolf von Sinner, Dr.
Id práce:
109054
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Program studia:
Filozofie (P6101)
Obor studia:
Filozofie (XFIL)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
17. 12. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Francouzština
Abstrakt:
Raimon Panikkar (* 1918) je jedním z nejznámějších současných myslitelů mezikulturního dialogu. Rodinné zázemí- jeho otec byl indickým hinduistou a matka španělskou katoličkoupředurčilo směr Panikkarova intelektuálního působení. Po studiu chemie, filozofie (Barcelona, Bonn, Madrid) a následně i teologie (Madrid a Řím), působil v Indii, kde se stal jedním z protagonistů dialogu křesťanského myšlení s Orientem, zejména indickou kulturou. Ve svém úsilí pokračoval jako profesor na prestižních amerických univerzitách. Práce nejprve sleduje teologické a filozofické zázemí Panikkarova myšlení. Panikkar postupně ve svých pracích rozvíjel myšlenku nutnosti komplementarity mezi Východem a Západem. Začal základním srovnáváním náboženských a filozofických koncepcí pomocí funkční analogie (srovnávání vnímaní skutečnosti, Boha, metafyzických pojmů jako je transcendence, imanence atd.). Velmi rychle přešel k existenciální rovině, která vyvrcholila přesvědčením o vztahovosti veškeré skutečnosti a ustanovením vztahu jako konstitutivního prvku každého bytí. Pro její vyjádření Panikkar použije termínu "ne-dualita" (později "adualita"), jejíž koncept je inspirován indickou filozofií Advaity-Védanty spolu s křesťanským učením o Boží trojici. "Ne-dualita", či vědomí radikální relativity, je pak představena jako základní reference Panikkarova dialogického uvažování. Jeho koncept "dialogálního dialogu" odráží existenční zkušenost pluralitní skutečnosti, definované vztahem a postuluje stejnou myšlenku jako filozofie dialogu: být jediným prostředkem opravdového setkání a poznání druhého. Vztahovou dualitu, která je konstitučním prvkem alterity dialogické filozofie, však Panikkar nahrazuje polaritou, kde ty a já existují pouze jako vztah. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
Raimon Panikkar (* 1918) is one of most famous thinkers current intercultural dialogue. Family background his father was an Indian Hindu and his mother a Spanish Catholic destined the direction Panikkar's intellectual activity. After studying chemistry, philosophy (Barcelona, Bonn, Madrid) and, consequently, theology (Madrid and Rome), he worked in India, where he became one of protagonists of dialogue with the Christian Orient thinking, in particular the Indian culture. In his efforts he continued, as professor at prestigious American universities. Labor initially pursuing theological and philosophical background Panikkar's thinking. Panikkar gradually develops in his works the idea of need for complementarity between East and West. He began by comparing the basic religious and phílosophical concepts using functional analogies (comparing the perception of reality, of God, of metaphysical's concepts such as transcendence, immanence, etc.). Very quickly switched to an existential plane, which culminated in the conviction of relativity of the all reality and the provisions of the relation as constitutive element of being. For the expression of Panikkar used the term "non-duality" (Jater "a-duality"), the concept i s inspired by Indian philosophy, Advaita-Vedanta together with the Christian doctrine of Goďs trinity. "No-duality", or a radical consciousness of relativity, i s presented as a basic reference of Panikkar's dialogical thinking. His concept of "dialogical dialogue" reflects the existential experience of pluralist fact, defined by a down on the same idea as a philosophy of dialogue: to be the only means of meeting a real knowledge of another. Cover duality, which is a constitutional element of alterity dialogical philosophy, however, Panikkar replaced polarity, where you and I exist only as a relation. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Marie Verhoeven Kopecká 14.7 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Marie Verhoeven Kopecká 152 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Marie Verhoeven Kopecká 152 kB
Stáhnout Posudek oponenta Yves Labbé 208 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Rudolf von Sinner, Dr. 519 kB