velikost textu

Nové lexikální jednotky cizího původu v češtině, ruštině a bulharštině - srovnání

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Nové lexikální jednotky cizího původu v češtině, ruštině a bulharštině - srovnání
Název v angličtině:
The new lexical units of foreign origin in Czech, Russian and Bulgarian languages - the comparison
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Hedvika Sixtová, Ph.D.
Školitel:
Albena Rangelová, CSc.
Oponenti:
doc. PhDr. Kamila Chlupáčová, CSc.
Mgr. Mária Košková
Id práce:
109026
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra jihoslovanských a balkanistických studií (21-KJBS)
Program studia:
Filologie (P7310)
Obor studia:
Slovanská filologie (XSLF)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
17. 9. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Předkládaná práce se zaměřuje na oblast neologie a jazykových kontaktů. Sleduje a analyzuje způsob morfologicko-slovotvorné adaptace lexikálních jednotek cizího původu v jazycích přijímajících. V první fázi po přejetí představuje morfologickoslovotvorná adaptace zformování základního tvaru lexikální jednotky pro daný jazyk přijímající. V druhé fázi pokračující adaptace znamená začleňování lexikální jednotky do domácí slovotvorby. Pracujeme s materiálem posledních 20. let z českého, ruského a bulharského jazyka a to zejména se substantivy a na dalším místě s adjektivy a slovesy. Snažili jsme se neomezovat na pouhou registraci jednotlivých nových slov cizího původu, ale sledovat i obecnější zákonitosti jejich asimilace v přijímajících jazycích a způsobů, jak může mít příliv výpůjček vliv i na strukturní vlastnosti přijímajícího jazyka. Dostáváme se tak do problematiky, která může mít i obecnější teoretickou platnost. Výrazným příkladem jsou takové případy jako jevy, shrnuté podle Kostomarova pod názvem izafet. Práce tak v rámci studia synchronní dynamiky přispívá k pohledu na inovační procesy, které jsou podmíněny mezijazykovými kontakty.
Abstract v angličtině:
The work focuses on the field of neology and language contacts. It observes and analyses the way of rnorphologic - word-forming adaptation of the lexical units of foreign origin for the adapting languages ln the first phase foHov!fng t!le ac!antatlnn. thA iTIClrnhnlnnir. - \tJnrd-fnrnlinn ad~nt~ti()n i~ nmvidAd hv thA "'-~'-'~----"-'-", -"- ···_·t-'·---":::"~·- .. _. -" ._ .. ~ --ť--" -- r-- -'-'--' --J _ .. - formation of the basic form of the lexic:ai unit for glven adapting lan(luage. In the domestic word- formation. We work w!t.h CZ8c:h, Russian and BU!Qarian h:1nQuo~}BS origin, but to trace more general patterns of their assimilation in the adapting languages and the ways, how could the inflow of the word borrows influence the structural features of the adapting language. Thus, we are getting to the issue that may have also more general theoretical validity. The distinctive examples of that are such cases as the phenomena summed up by Kostomarov under the name izafet That way, within the scope of the study of synchronous dynamics. tha work contribuíes to the view of innovation processes, conditioned by the inter-1il1gu3! contacts.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Hedvika Sixtová, Ph.D. 5.29 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Hedvika Sixtová, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Hedvika Sixtová, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Albena Rangelová, CSc. 216 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Kamila Chlupáčová, CSc. 476 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Mária Košková 391 kB