velikost textu

Mikve: fenomén židovské obřadnosti (rituální lázně v Čechách)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Mikve: fenomén židovské obřadnosti (rituální lázně v Čechách)
Název v angličtině:
Mikveh: the phenomenon of Jewish solemity (ritual baths in Bohemia)
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Ivana Šedivec
Vedoucí:
PhDr. Jaroslava Krupková, CSc.
Oponent:
Mgr. Zuzana Korecká
Id práce:
108941
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav etnologie (21-UETN)
Program studia:
Historické vědy (N7105)
Obor studia:
Etnologie (ETNO)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
19. 9. 2012
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
voda, rituál, čistota, ženy, intimita
Klíčová slova v angličtině:
water, ritual, purity, women, intimacy
Abstrakt:
Klíčová slova: voda, rituál, čistota, ženy, intimita Klíčová slova anglicky: water, ritual, purity, women, intimacy Anotace Tato diplomová práce se zabývá rituální čistotou židů v mikve. Mikve je židovská rituální lázeň, která musí splňovat určitá náboženská nařízení, aby mohla být vnímána jako rituálně způsobilá. Veškerá nařízení a zákony týkající se provozu, konstrukce a vody, která smí být použita v lázni, jsou popsány v Mišně v traktátu Mikva´ot. Základem pro rituální způsobilost mikve je voda, která musí mít odtok i přítok. Mikve slouží k obnově rituální čistoty osobě, která se stala rituálně nečistou. Tento rituál pochází z dob darování Desatera přikázání na Sinaji. Pravděpodobně první, kteří tento rituál praktikovali, byli kněží. Ti se znečistili při kontaktu s mrtvým tělem, mršinou zvířete či hada, po výronu semene nebo poluci. V období prvního Chrámu se z různých „nečistot „očišťoval celý židovský národ včetně dětí. Poté, co byl Chrám zničen, se zákony o čistotě a nečistotě změnily. Dnes mikve navštěvují ženy poprvé před svatbou, poté po každé menstruaci a po porodu. Muži nejsou od zničení Chrámu povinni očistný rituál praktikovat, ale přesto se i dnes ortodoxní Židé a chasidé očišťují před tzv. Vysokými židovskými svátky (Roš ha-šana a Jom Kipur) a někteří i po pohlavním styku. Výjimku tvoří písaři svitků Tóry a mezuz, kteří jsou povinni očistit se v mikve vždy před tím, než začnou pracovat na svatém textu. Ponoření do mikve je také povinností konvertitů na judaismus, dokonce se tento akt stává závěrečnou částí přestupného ceremoniálu. Před ponořením do mikve je nutné provést fyzickou přípravu, která spočívá v důkladném očištění těla. Pohled na to – co je „čisté“ nebo „nečisté“ je však v tomto případě pouze spirituální. Tento rituál židé praktikují necelé 3 tisíciletí a to ve velmi podobné režii. Práce popisuje vývoj rituálu napříč světem. Kapitola Mikve v diaspoře čtenářům odhaluje první nálezy mikve v Izreali, italská a německá diaspora uvádí příklady mikve z období antiky a středověku. Středověké mikve aškenázských židů měly svou specifickou formu, které práce věnuje pozornost. Nakonec je čtenáři představeno moderní prostředí mikve dnešního světa. Součástí práce je vlastní terénní výzkum, jenž zahrnuje rozhovory s ortodoxními Židy, kteří tento rituál praktikují a záznamy o dochovaných i nedochovaných rituálních lázní na historickém území České republiky. Tyto záznamy jsou uvedeny v tabulkách v příslušných kapitolách. Abychom lépe porozuměli výskytu rituálních lázní na historickém území Čech, je zde popisován historický vývoj židovského osídlení v českých zemích.
Abstract v angličtině:
Resumé This diplom work is devoted to the ritual purification of the Hebrew in mikva. Mikva is a Hebrew ritual bath which must fulfull certain religious regulations to be understood as properly religious. All the regulations and order regarding the functioning, construction and water, which is allowed to be used, are stated in Misna in the tractate Mikwa´ot. The basis for the ritual adequacy of mikva is water which should have inflow and outflow. Mikva serves to renew ritual cleanliness of a person who became ritually unclean. This ritual dates back to the times when Desater made a commandment to Sinaji. The first people who practiced the ritual were supposedly priests. Those were impurified after the contact with a dead body, carrion of an animal or a snake; after emission of semen or spermatorrhoea. During the times of the first Church the whole population including children cleaned themselves from different impurities. After the deconstruction of the Church the law regualting cleanliness and impurities changed. Today mikva is visited by women firstly before wedding, then after each menstruation period and after giving birth. Men are no longer obliged to practise the ritual after the deconstruction of the Church however even today orhodox Hebrew and chasids clean themselves before important Hebrew holidays (Roš hašana and Jom Kipur) and some after a sexual intercourse. An exception is made for writers of the Tory bundle and mezuz, who are obliged to clean themselves in mikva before working at the sacred text. Taking mikva is also an obligation for converts to Hebraism, this event being actually a closing part of the ceremony. Before taking mikva it is necessary to conduct a physical preparation which means to properly clean the body. The attitude towards what is „clean“ and what is „unclean“ is in this case only spiritual. This ritual is being practiced by the Jews in a very similar way for three thousand years. This thesis describes the development of the ritual across the world. The chapter “mikva in Diaspora” reveals to the reader first discovered mikvas in Israel and in Diaspora in Italy or Germany which has some examples of mikva from ancient Rome and the Middle Ages. The Askhenazi Jews had their specific form if mikva in Middle Ages and it´s described separately. Finally is to the reader presented the current mikva of the modern era. Another part of the work is a field research. This includes interviews with orthodox Jews which are practicing this ritual and also records about extant or historical mikvas in the Czech Republic. These records are shown in tables accordingly to the relevant chapters. Also for better understanding of mikva´s spacing within the historical area of Czech Lands is there described the history of local Jewish population.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Ivana Šedivec 1.17 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Ivana Šedivec 10.32 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Ivana Šedivec 195 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Ivana Šedivec 159 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jaroslava Krupková, CSc. 178 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Zuzana Korecká 61 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 250 kB