velikost textu

Pastorační práce v zařízeních Diakonie ČCE - pobytových službách pro seniory

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Pastorační práce v zařízeních Diakonie ČCE - pobytových službách pro seniory
Název v angličtině:
Pastoral care at the facilities of The Diaconia of the Evangelical Church of Czech Brethren
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Jitka Kazmířová
Vedoucí:
Ladislav Beneš, Dr.
Oponent:
PhDr. Hana Janečková, Ph.D.
Id práce:
108915
Fakulta:
Evangelická teologická fakulta (ETF)
Pracoviště:
Evangelická teologická fakulta (27-ETF)
Program studia:
Teologie (N6141)
Obor studia:
Křesťanská krizová a pastorační práce - diakonika (KKPP)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
18. 9. 2017
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (D)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Pastorační péče, Diakonie ČCE, senioři, domovy pro seniory
Klíčová slova v angličtině:
Pastoral care, Diaconia of the Evangelical Church of Czech Brethren (DECCB), seniors, elderly homes
Abstrakt:
Abstrakt Tato práce se zabývá pastorační péčí v zařízeních Diakonie českobratrské církve evangelické se zaměřením na pobytová zařízení pro seniory. Přináší pohled do vlastní organizace Diakonie ČCE, věnuje se její historii a organizační kultuře, shrnuje současné poznatky o stáří. Pozornost je věnována komunikaci se seniory, pobytovým zařízením pro seniory a zejména spirituálním potřebám ve stáří. Praktickou část práce tvoří výsledky kvalitativního výzkumu provedeného mezi pastoračními pracovníky, kteří působí v domovech pro seniory DČCE. Výzkum se zabývá nabídkou pastorační péče v domovech, specifickými otázkami v rámci individuální pastorace seniorů, osobností pastoračního pracovníka.
Abstract v angličtině:
Abstract This work deals with pastoral care at the facilities of The Diaconia of the Evangelical Church of Czech Brethren (DECCB) with a focus on residential facilities for the elderly. It brings a closer look into the organization DECCB, its history and organizational culture, it summarizes the current knowledge of elderly age. Attention is paid to communication with seniors as well as to residence facilities for the elderly and to spiritual needs in elderly age. The practical part of the thesis presents the results of qualitative research carried out among pastoral workers who work in the residential homes for elderly people. The research deals with the offer of pastoral care in homes, specific questions within individual pastoral care of the elderly, and also personal requirements of the pastoral worker.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jitka Kazmířová 1.59 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jitka Kazmířová 318 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jitka Kazmířová 315 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Ladislav Beneš, Dr. 109 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Hana Janečková, Ph.D. 118 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 605 kB