velikost textu

Příchod a usazování Čechů v oblasti ukrajinské Volyně 1863-1880

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Příchod a usazování Čechů v oblasti ukrajinské Volyně 1863-1880
Název v angličtině:
Arrival and Setting of the Czechs in the Area of Ukrainian Volhynia 1863 - 1880
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Luděk Jirka
Vedoucí:
prof. PhDr. Jiří Štaif, CSc.
Oponent:
Mgr. et Mgr. Matěj Spurný, Ph.D.
Id práce:
108743
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav hospodářských a sociálních dějin (21-UHSD)
Program studia:
Historické vědy (N7105)
Obor studia:
Historie (HIS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
27. 5. 2013
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Panslavismus – emigrace – příchod – usazování – identita
Klíčová slova v angličtině:
Panslavism – emigration – arrival – settlement - identity
Abstrakt:
Tato práce se zabývá příchodem a usazováním Čechů na Volyni v letech 1863-1880. Věnuje se analýze písemných pramenů o odchodu Čechů z českých zemí a jejich příchodu na Volyni a problematice jejich usazování v této oblasti. Dále budou použity teorie migrací a teorie identity a etnicity. Cílem práce bude upřesnění příčin odchodu Čechů a analýza jejich příchodu do oblasti Volyně. Z uvedeného vyplývá otázka proměny socioekonomického postavení v Čechách a na Volyni, které bude dále zkoumáno v komparaci s většinovým maloruským (ukrajinským) obyvatelstvem. Autor bude vycházet z tisku, zejména z Národních listů, z Čechoslovanu a z Věrné stráže, dále z archivních fondů Národního archivu v Praze (Svaz Čechů z Volyně, Žatec 1946-1958, Československý ústav zahraniční 1928-1941) a z kronik sepsaných samotnými volyňskými Čechy.
Abstract v angličtině:
This work is dealing with arrival and settlement of the Czech in Volhynia. It considers to analyse about Czech from czech countries and their arrival to Volhynia, about their settlement in this area. Theories of migrations a theories of ethnicity and identity will be also used. Aim of this work will be specification of reasons about Czech departure and their analysis of their settlement in Volhynia. From this resulted question about changes of socio-economic position in Czech and in Volhynia, which will be investigated with comparation to ukrainian majority. Author will come out from the press, especially from Národní listy, Čechoslovan and Věrná stráž, and so on from archive fonds of Národní archiv in Prague (Svaz Čechů z Volyně, Žatec 1946-1958, Československý ústav zahraniční 1928-1941) and from chronicles writed by volhynian Czechs.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Luděk Jirka 1.31 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Luděk Jirka 143 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Luděk Jirka 142 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Jiří Štaif, CSc. 61 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. et Mgr. Matěj Spurný, Ph.D. 46 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 33 kB