velikost textu

Ženy v ICT profesích a ICT oboru v České republice

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ženy v ICT profesích a ICT oboru v České republice
Název v angličtině:
Women in ICT professions and ICT sector in the Czech Republic
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Markéta Kristová
Školitel:
PhDr. Jiřina Šiklová, CSc.
Oponenti:
Mgr. Radka Dudová, Ph.D.
doc. PhDr. Ing. Karel Riegel, CSc.
Id práce:
108735
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra sociologie (21-KSOC)
Program studia:
Sociologie (P6703)
Obor studia:
Sociologie (XSOC)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
2. 7. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Tato práce popisuje problém nízkého zastoupení žen v ICT profesích a v ICT společnostech v České republice. Vzhledem k tomu, že se jedná o první studii v České republice na toto téma, poskytuje přehled zahraničních teoretických studií a hypotéz, vysvětlujících fenomén výrazného nepoměru žen a mužů v ICT. Dále práce popisuje společensko-historické faktory, které podle závěrů mnoha zahraničních empirických studií negativně ovlivňují vztah dívek a žen k informačním a komunikačním technologiím a vedou k nízkému zastoupení žen v ICT profesích. Zjištěné faktory uvádím do českého kontextu s využitím odborné literatury výzkumných prací, které vznikly v České republice na téma rovných příležitostí, a kvalitativních rozhovorů, které jsem vedla s vyučujícími programování a s ženami a muži zastávajícími ICT profese. Součástí práce je kvalitativní empirická sonda, která přináší podrobnější informace o zkušenostech žen v ICT profesích v České republice. Tato sonda nepotvrdila předpoklad, že je pracovní prostředí v ICT společnostech pro ženy nevstřícné, ani to, že by ženám jejich minoritní pozice přinášela negativní důsledky. Vzhledem k charakteru vzorku (20 žen pracujících převážně v nadnárodních společnostech) nelze vcelku pozitivní závěry této sondy zobecnit na všechny ženy pracující ve všech ICT společnostech v České republice. Teoretickým východiskem této práce je koncept genderu, podle něhož nejsou vlastnosti a schopnosti stereotypně připisované mužům a ženám biologicky dané, ale jsou společensky utvářeny v závislosti na příslušnosti k určitému pohlaví. Tato práce se nezabývá uživatelským vztahem žen k ICT, pouze nedostatečným zastoupením žen v ICT profesích a v ICT společnostech.
Abstract v angličtině:
This thesis analyses the low representation of women in the ICT professions as well as their inadequate representation in the ICT companies in the Czech Republic. Given it is the very first study of this kind in the Czech Republic, it also provides comprehensive catalogue of relevant foreign theoretical studies and hypothesis, which examine the issue of gender gap in the ICT. This thesis also deals with social and historical factors that – as approved by numerous empirical studies - have negative impact on the way girls and women relate to information and communication technologies, resulting in a low representation of women in the ICT professions. The above factors are applied to the context of the Czech society, using academic studies and other relevant sources in the field of equal opportunities, including qualitative interviews, which I conducted with ICT teachers and lecturers as well as women and men working in the ICT field. Not last, the thesis builds upon a qualitative empirical probe, which aims to introduce more detailed information about the experiences of women holding ICT positions in the Czech Republic. This particular research failed to prove the presumption that the work environment in the ICT companies in the Czech Republic is not sufficiently friendly or obliging towards women. Moreover, it also failed to prove that the minority representation of women working in the field of ICT has a negative impact on the quality of their working lives. However, given the limited scope of the sample (20 women working primarily for multinational companies), the rather positive conclusion of the probe should not be generalised. The thesis is theoretically based on the concept of gender. According to that concept, the characteristics and abilities stereotypically attributed to men and/or women are not biologically determined imperatives. On the contrary, these are formed by and within one’s social context, depending on the gender affiliation
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Markéta Kristová 812 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Markéta Kristová 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Markéta Kristová 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jiřina Šiklová, CSc. 142 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Radka Dudová, Ph.D. 190 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Ing. Karel Riegel, CSc. 88 kB