velikost textu

Lexikální neologie v současné ruštině

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Lexikální neologie v současné ruštině
Název v angličtině:
Lexical neology in contemporary Russian
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Drahoslava Kšandová
Školitel:
doc. PhDr. Kamila Chlupáčová, CSc.
Oponenti:
PhDr. Věra Lendělová, CSc.
PhDr. Nikolaj Savický, CSc.
Id práce:
108729
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav slavistických a východoevropských studií (21-USVS)
Program studia:
Filologie (P7310)
Obor studia:
Slovanská filologie (XSLF)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
13. 6. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Důležitým mezníkem ve vývoji ruštiny se stala 80.léta 20.století. Významné společenské změny, vyvolané «přestavbou» voblasti politické, ekonomické a sociální, se zákonitě musely projevit v jazyce. Počátek těchto změn je charakterizován výměnou celých vrstev slovní zásoby, při níž docházelo k přesunu lexikálních jednotek z aktivní slovní zásoby na její periferii a naopak - slova z pasivní slovní zásoby, vystupující již jako historizmy, se vrátila do jejího centra. V současné době se ruština musí vyrovnávat s přílivem nestandardní lexiky, která «zaplavuje» písemné i ústní projevy. Spisovný jazyk se tak nachází pod velkým tlakem substandardních jazykových oblastí, jakými jsou např. hovorový nespisovný jazyk, žargon, argot. Začalo se proto hovořit o nové vrstvě slovní zásoby, o obecném žargonu neboli interžargonu. Ruština se od počátku změn musí také vyrovnávat s velkým přílivem cizích slov, převzatých zejména z angličtiny a její americké varianty. Cizojazyčné výpůjčky slouží především pro pojmenovávání nových předmětů, jevů a procesů, stávají se náhradou již existujících víceslovných pojmenování a synonymy k již existujícím jednoslovným ruským ekvivalentům. Přejímání anglicizmů má stále větší dynamiku a v současné době se s anglicizmy setkáváme nejvíce v mládežnickém slangu a profesionální mluvě. Kromě mimojazykových faktorů se na vývoji jazyka podílejí také vnitřní jazykové faktory, z nichž do popředí vystupuje tendence ekonomie, úspornosti jazykových prostředků, která se odráží ve slovotvorbě, zejména v derivaci, kompozici, zkracování a univerbizaci. Při tvorbě neologizmů ruština nezná téměř žádná omezení, rovněž v kombinování domácích a cizích prvků v jednom slově. Důležitá je komunikativní funkčnost. Široce je v ruštině také zastoupena sémantická forma neologie s bohatou škálou významových transpozic.
Abstract v angličtině:
An important milestone in the development of Russian became the 80s of the 20th century. Significant social changes caused by «perestroika» in political, economic and social fields obviously had to be reflected in the language. The beginning of these changes is characterized by the exchange of entire parts of lexis. Lexical units from an active lexis were transferred to its periphery and vice versa - words from a passive lexis having been already comprehended as historicisms retumed to its centre. ln the next period, Russian must cope with the inflow of non-standard lexis, which «floods» written work and oral speeches as well. The standard language is under a big pressure of substandard language fields, such as colloquial language, jargon, argot. A new part of lexis was being talked about - common jargon or interjargon. Since the changes started, Russian has had to cope with a big inflow of foreign words, borrowed particularly from English and its American variant, which serves especially for the designation of new objects, phenomena and processes, but also as the substitution of already existing multiword domestic expressions. Lots of borrowings also become synonyms to already existing oneword Russian equivalents. Borrowing Anglicisms is of bigger dynamics aH the time, and in present Russian, Anglicisms settle particularly in youth slang and in professional expressions. Besides extralinguistic factors, also inner language factors take part in the language development. The tendency towards the economy of language means, which is reflected in the word formation, particularly in derivation, composition, abbreviation and univerbisation, becomes significant. There are nearly no limitations while forming neologisms in Russian, neither in combining domestic and foreign elements in one word. Communicative functionality is very important. The semantic form of neology with a big range of meaning transpositions is also widely represented.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Drahoslava Kšandová 9.13 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Drahoslava Kšandová 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Drahoslava Kšandová 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Kamila Chlupáčová, CSc. 356 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Věra Lendělová, CSc. 428 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Nikolaj Savický, CSc. 183 kB