velikost textu

Autoimunitní onemocnění štítné žlázy v těhotenství a v puerperiu (Screening tyreopatií v těhotenství)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Autoimunitní onemocnění štítné žlázy v těhotenství a v puerperiu (Screening tyreopatií v těhotenství)
Název v angličtině:
Autoimmune thyroid disorders in pregnancy and after delivery (Regional screening of thyroid disorders in pregnancy)
Typ:
Disertační práce
Autor:
MUDr. Mgr. Sylvie Špitálníková, Ph.D.
Školitel:
prof. MUDr. Jiří Horáček, CSc.
Oponenti:
doc. MUDr. Zdeňka Límanová, CSc.
prof. MUDr. Václav Zamrazil, DrSc.
Id práce:
108689
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
II. interní gastroenterologická klinika (15-412)
Program studia:
Vnitřní nemoci (P5129)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
13. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Náš plošný screening prokázal poměrně vysokou prevalenci autoimunitních tyreopatií (autoimmune thyroid disorders, AITD), zejména chronické autoimunitní tyreoiditidy (Hashimoto’s thyroiditis, HT), poporodní tyreoiditidy (postpartum thyroiditis, PPT), a počínající hypotyreózy neselektované populaci těhotných zvoleného okresu, zhruba obdobnou jako v zahraničních studiích. Většina takto zachycených poruch byla asymptomatická a při vyšetřování pouze rizikových žen dle doporučených kritérií by velká část těhotných s tyreopatií nebyla endokrinologicky sledována ani léčena. Plošný screening zaměřený na tyreoidální autoimunitu a dysfunkci se zdá být přínosnější pro zlepšení péče o těhotné i ženy po porodu a jejich potomky než omezení testování pouze na ženy s rizikovými faktory. Pro hodnocení vyšetření TSH u těhotných žen v prvním trimestru gravidity se jevil při použité metodě jako nejvhodnější interval 0,15-3,5 mIU/l. Na základě získaných výsledků se domníváme, že užití screeningového cíle 3,5 mIU/l a léčebného cíle 2,5 mIU/l u žen, u nichž byla identifikována HT, přináší uspokojivé výsledky. Gravidní pacientky, které byly léčeny levotyroxinem, vykazovaly nižší výskyt komplikací v těhotenství. I přes adekvátní léčbu měly tyto ženy častěji poporodní tyreoiditidu. Protože však byly pravidelně sledovány v endokrinologické ambulanci, byla léčba včas upravena podle výsledků provedených laboratorních vyšetření. Z vyhodnocení průběhu těhotenství a porodu se zdá, že neléčené ženy s AITD mají více spontánních potratů. U žen s pozitivitou TPO-Ab v těhotenství nebo s HT se po porodu nebo potratu velmi často rozvinula PPT, ještě častěji než v obdobných zahraničních souborech. Vzhledem k tomu, že je na počátku gravidity vývoj zcela plodu závislý na mateřském fT4, jeví se jako potřebné vyšetřit a případně léčit těhotné co nejdříve. Na základě našich zkušeností i literárních dat jsme formulovali návrh doporučení pro screening, další vyšetření a léčbu těhotných žen s ohledem na AITD.
Abstract v angličtině:
Abstract Our universal screening revealed a relatively high prevalence of autoimmune thyroid disorders (AITD), namely Hashimoto’s thyroiditis (HT) and postpartum thyroiditis (PPT), and incipient hypothyroidism in an unselected population of pregnant women from a chosen district, roughly similar to that in foreign studies. Most of the disorders recognized in this way were asymptomatic, and if only high-risk women, defined according to the recommended guidelines, were examined, a large proportion of pregnant women with thyroid disorders would be neither followed by an endocrinologist, nor treated. The universal screening for thyroid autoimmunity and dysfunction appears to be more beneficial for improving the care of pregnant and postpartum women and their children than limiting the testing on women with risk factors only. For the evaluation of TSH levels in pregnant women in the first trimester of pregnancy, the range 0.15-3.5 mIU/l appeared to be the most appropriate one with respect to the method used. On the basis of the results obtained, we believe that the use of the screening target of 3.5 mIU/l and the treatment target of 2.5 mIU/l in women identified as having HT brings satisfactory outcomes. Pregnant women who were treated properly and in time showed a lower occurrence of complications in pregnancy. Many of these women had PPT in spite of adequate treatment but – thanks to regular monitoring in the endocrine clinic – their treatment was adjusted to their hormonal fluctutations. The evaluation of pregnancies and deliveries seems to suggest that untreated women with AITD have more spontaneous abortions. In women with TPO-Ab positivity during pregnancy or with HT, PPT after birth or abortion was observed more frequently than in similar foreign groups. With regard to the fact that during early pregnancy fetal development is entirely dependent on maternal fT4, it seems necessary to examine and (if need be) treat pregnant women as soon as possible. Based on our experience and published data, we have proposed recommendations for screening, further evaluation, and treatment of pregnant women, with respect to AITD.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MUDr. Mgr. Sylvie Špitálníková, Ph.D. 869 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MUDr. Mgr. Sylvie Špitálníková, Ph.D. 17 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MUDr. Mgr. Sylvie Špitálníková, Ph.D. 8 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce MUDr. Mgr. Sylvie Špitálníková, Ph.D. 590 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Zdeňka Límanová, CSc. 53 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. MUDr. Václav Zamrazil, DrSc. 149 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB