text size

Kastellologie jako historicko-kulturní inspirační zdroj v oblasti výtvarné edukace

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Kastellologie jako historicko-kulturní inspirační zdroj v oblasti výtvarné edukace
Titile (in english):
Castellology as a historical-cultural inspiration source in art education
Type:
Dissertation
Author:
Mgr. Aleš Pospíšil, Ph.D.
Supervisor:
doc. PaedDr. Pavel Šamšula, CSc.
Opponents:
doc. PaedDr. Radko Chodura, CSc.
doc. PhDr. Jaroslav Bláha, Ph.D.
Thesis Id:
108656
Faculty:
Faculty of Education (PedF)
Department:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Study programm:
Specialization in Pedagogy (P7507)
Study branch:
Art Education (XVV)
Degree granted:
Ph.D.
Defence date:
03/06/2011
Defence result:
Pass
Language:
Czech
Abstract (in czech):
Anotace Předložená disertační práce s názvem Kastellologie jako historicko-kulturní inspirační zdroj v oblasti výtvarné edukace je věnována mezní historické disciplíně kastellologii a jejím společným vývojovým aspektům s výtvarnou edukací a edukací všeobecně. Jedním z hlavních obsahů práce je nalezení historických spojnic mezi danými disciplínami a jejich intencionální i funkcionální vliv ve vzájemném společenském významu. V rámci historiografie jsou některé statě věnovány i vybraným osobnostem, jejichž vliv byl v obou disciplínách zásadní. Ve své celkové koncepci mapuje tato disertační práce všeobecně nejen historické hledisko, ale také současný stav. Empirická část práce vychází z poznatků části teoretické. Ze zjištěných informací v rámci historiografie bylo nutné podrobit jistému výzkumu i osobnost učitele. Empirický výzkum tedy mapuje frekvenci a užití témat a námětů spojených s kastellologií v lekcích výtvarné výchovy u pedagogů působících na 2. stupni ZŠ v kontextu jejich zájmové osobnostní inklinace. Část výzkumná i část teoretická se věnují specifickému českému prostředí. V obou případech je zohledněn pouze drobný přesah k zahraničním zkušenostem.
Abstract:
Abstract The dissertation thesis “Castellology as a historical-cultural inspiration source in art education”, is dedicated to the historical discipline castellology and its developing aspects shared with art education and general education. One of the main parts of the thesis is the finding of historical connections between ancient disciplines and their intentional and functional influences in a social sense. In terms of historiography there are also some articles devoted to selected authors, whose influence was fundamental to both disciplines. The thesis surveys not only a historical point of view, but also the contemporary situation. The empirical part of the thesis is based on the theoretical part. From the information gained in terms of historiography, it was necessary to include research on a teacher’s personality. The empirical research surveys the frequency and usage of themes and subjects connected with castellology in the lessons of art education by pedagogues at secondary school level in the context of their personal interest. The investigative and the theoretical parts are dedicated specifically to the Czech environment. In both cases foreign settings are only briefly covered.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Aleš Pospíšil, Ph.D. 209.87 MB
Download Abstract in czech Mgr. Aleš Pospíšil, Ph.D. 22 kB
Download Abstract in english Mgr. Aleš Pospíšil, Ph.D. 20 kB
Download Supervisor's review doc. PaedDr. Pavel Šamšula, CSc. 16 kB
Download Opponent's review doc. PaedDr. Radko Chodura, CSc. 67 kB
Download Opponent's review doc. PhDr. Jaroslav Bláha, Ph.D. 42 kB
Download Defence's report 282 kB