velikost textu

Kastellologie jako historicko-kulturní inspirační zdroj v oblasti výtvarné edukace

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kastellologie jako historicko-kulturní inspirační zdroj v oblasti výtvarné edukace
Název v angličtině:
Castellology as a historical-cultural inspiration source in art education
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Aleš Pospíšil, Ph.D.
Školitel:
doc. PaedDr. Pavel Šamšula, CSc.
Oponenti:
doc. PaedDr. Radko Chodura, CSc.
doc. PhDr. Jaroslav Bláha, Ph.D.
Id práce:
108656
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Specializace v pedagogice (P7507)
Obor studia:
Výtvarná výchova (XVV)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
3. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Anotace Předložená disertační práce s názvem Kastellologie jako historicko-kulturní inspirační zdroj v oblasti výtvarné edukace je věnována mezní historické disciplíně kastellologii a jejím společným vývojovým aspektům s výtvarnou edukací a edukací všeobecně. Jedním z hlavních obsahů práce je nalezení historických spojnic mezi danými disciplínami a jejich intencionální i funkcionální vliv ve vzájemném společenském významu. V rámci historiografie jsou některé statě věnovány i vybraným osobnostem, jejichž vliv byl v obou disciplínách zásadní. Ve své celkové koncepci mapuje tato disertační práce všeobecně nejen historické hledisko, ale také současný stav. Empirická část práce vychází z poznatků části teoretické. Ze zjištěných informací v rámci historiografie bylo nutné podrobit jistému výzkumu i osobnost učitele. Empirický výzkum tedy mapuje frekvenci a užití témat a námětů spojených s kastellologií v lekcích výtvarné výchovy u pedagogů působících na 2. stupni ZŠ v kontextu jejich zájmové osobnostní inklinace. Část výzkumná i část teoretická se věnují specifickému českému prostředí. V obou případech je zohledněn pouze drobný přesah k zahraničním zkušenostem.
Abstract v angličtině:
Abstract The dissertation thesis “Castellology as a historical-cultural inspiration source in art education”, is dedicated to the historical discipline castellology and its developing aspects shared with art education and general education. One of the main parts of the thesis is the finding of historical connections between ancient disciplines and their intentional and functional influences in a social sense. In terms of historiography there are also some articles devoted to selected authors, whose influence was fundamental to both disciplines. The thesis surveys not only a historical point of view, but also the contemporary situation. The empirical part of the thesis is based on the theoretical part. From the information gained in terms of historiography, it was necessary to include research on a teacher’s personality. The empirical research surveys the frequency and usage of themes and subjects connected with castellology in the lessons of art education by pedagogues at secondary school level in the context of their personal interest. The investigative and the theoretical parts are dedicated specifically to the Czech environment. In both cases foreign settings are only briefly covered.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Aleš Pospíšil, Ph.D. 209.87 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Aleš Pospíšil, Ph.D. 22 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Aleš Pospíšil, Ph.D. 20 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PaedDr. Pavel Šamšula, CSc. 16 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PaedDr. Radko Chodura, CSc. 67 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Jaroslav Bláha, Ph.D. 42 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 282 kB