velikost textu

Věcná břemena a sousedská práva

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Věcná břemena a sousedská práva
Název v angličtině:
Easements and rights of neighbours
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Pavlína Zíková
Oponenti:
JUDr. Tomáš Pohl
doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc.
Id práce:
108621
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
16. 1. 2012
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Ve své rigorózní práci jsem se věnovala právní úpravě věcných břemen a sousedských práv, jakožto institutů vzájemně souvisejících. Úvodní pasáže objasňují oba zásadní pojm y této práce, tedy věcná břemena a sousedská práva s ohledem na současnou právní úpra vu, jakož i jejich vzájemný vztah. Lepšímu pochopení současného zakotvení obou institutů v občanském zákoníku napomůže krátký výklad o historické právní úpravě obou institutů na našem území od počátku 19. století do současnosti. Při vymezení věcných břemen a sousedských práv a rozboru jejich zakotvení v současném českém právním řádu jsem se pokusila do své práce začlenit konkrétní případy nejčastěji zřizovaných věcných břemen jakož i v praxi velmi časté případy porušení sousedských práv. V další části rigorózní práce jsem se věnovala právním instrumentům sloužícím k ochraně práv odpovídajících věcným břemenům a sousedských práv tak, jak jsou zakotveny v občanském zákoníku. V poslední části této práce následuje stručné pojednání o právní úpravě věcných břemen a sousedských práv ve Spolkové republice Německo, zejména tak jak je zakotvena v německém občanském zákoníku. V rámci pojednání o jednotlivých druzích zásahů do sousedských práv dle německého práva jsem se pokusila rovněž o krátké srovnání instit utu imisí s právní úpravou zakotvenou v českém občanském zákoníku.
Abstract v angličtině:
In m y doctoral thesis I have focused on legal regulation of easements and rights of neighbours as interrelated legal institutes. The introductory passages illustrate both fundamental concepts of this work, namel y easements and rights of neighbours with reg ard to the current legal regulations, as well as their mutual relation. A short presentation of the historic legislation of both institutes in our territory since the earl y 19th century until today might help better understanding of the actual legal regula tion of these institutes in Civil Code. By determination of easements and rights of neighbours and by anal ysis of their establishment in current Czech law I attempted to incorporate in m y work the actual cases of the most frequentl y established easements, as well as very common violations of neighbourhood rights. Another part of m y thesis is devoted to legal instruments serving to protect the rights corresponding the legal regulation of easements and rights of neighbours in Civil Code. Last section of the thesis contains a brief treatise on the law of easements and rights of neighbours in the Federal Republic of Germany, particularly as codified in the German Civil Code. Within the scope of treatise of the various t ypes of interference to the rights of neig hbours according to German law I tried to shortly compare the institute of pollutants with its legal regulation in the Czech Civil Code.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Pavlína Zíková 891 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Pavlína Zíková 43 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Pavlína Zíková 5 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Tomáš Pohl 306 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc. 1.43 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. 80 kB