velikost textu

Homogenization of flows of non-Newtonian fluids and strongly nonlinear elliptic systems

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Homogenization of flows of non-Newtonian fluids and strongly nonlinear elliptic systems
Název v češtině:
Homogenizace toků nenewtonovských tekutin a silně nelineárních eliptických systémů
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Martin Kalousek
Školitel:
doc. Mgr. Petr Kaplický, Ph.D.
Oponenti:
prof. Dr. Lars Diening
Sebastian Schwarzacher, Dr.
Konzultant:
RNDr. Šárka Nečasová, DSc.
Id práce:
108506
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra matematické analýzy (32-KMA)
Program studia:
Matematika (P1101)
Obor studia:
Matematická analýza (4M3)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
5. 6. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Elektrorheologická tekutina, homogenizace, nelineární eliptický systém, nenewtonovská tekutina, N–funkce, proudění porézním prostředím.
Klíčová slova v angličtině:
Electrorheological fluid, homogenization, flow through porous media, N–function, nonlinear elliptic system, non-Newtonian fluids.
Abstrakt:
Teorie homogenizace umožňuje nalézt pro zadaný systém parciálních dife- renciálních rovnic popisující model s komplikovanou vnitřní strukturou systém popisující model bez této struktury, jehož řešení je v jistém smyslu aproximací řešení původního systému. V této práci jsou metody teorie homogenizace ap- likovány na tři systémy parciálních diferenciálních rovnic, z nichž první popisuje proudění jisté třídy nenewtonowských tekutin porézním prostředím. Druhý se používá pro modelování proudění tekutin v elektrickém poli, jejichž viskozita se výrazně mění v závislosti na intenzitě elektrického pole. Ve třetím systému je uvažován eliptický operátor, jehož růst a koercivita jsou určeny obecnou ani- zotropní nehomogenní N –funkcí. 1
Abstract v angličtině:
The theory of homogenization allows to find for a given system of partial differential equations governing a model with a very complicated internal struc- ture a system governing a model without this structure, whose solution is in a certain sense an approximation of the solution of the original problem. In this thesis, methods of the theory of homogenization are applied to three sys- tems of partial differential equations. The first one governs a flow of a class of non-Newtonian fluid through a porous medium. The second system is utilized for modeling of a flow of a fluid through an electric field wherein the viscosity depends significantly on the intensity of the electric field. For the third system is considered an elliptic operator having growth and coercivity indicated by a general anisotropic inhomogeneous N –function. 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Martin Kalousek 697 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Martin Kalousek 7 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Martin Kalousek 7 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Mgr. Petr Kaplický, Ph.D. 75 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Dr. Lars Diening 100 kB
Stáhnout Posudek oponenta Sebastian Schwarzacher, Dr. 58 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Mgr. Milan Pokorný, Ph.D. 150 kB