velikost textu

„Jesus Kind“ Egon Bondy jako inspirace Bohumila Hrabala

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
„Jesus Kind“ Egon Bondy jako inspirace Bohumila Hrabala
Název v angličtině:
„Jesus Kind“ Egon Bondy as Bohumil Hrabal’s inspiration
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jakub Marek
Vedoucí:
Mgr. Vítek Schmarc
Oponent:
Mgr. Michael Špirit, Ph.D.
Id práce:
108496
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav české literatury a literární vědy (21-UCLLV)
Program studia:
Filologie (B7310)
Obor studia:
Český jazyk a literatura (CJL)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
24. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
bohumil hrabal, egon bondy, totální realismus
Klíčová slova v angličtině:
bohumil hrabal, egon bondy, total realism
Abstrakt:
Abstrakt Tato bakalářská práce se zabývá vlivem Egona Bondyho na Bohumila Hrabala. Nejprve nastiňuje jejich vzájemný vztah, který byl velmi přátelský a který probíhal zejména v padesátých letech dvacátého století, v další části pak představuje ve dvou rovinách vliv Egona Bondyho na literární tvorbu Bohumila Hrabala. První rovinou je zde míněn vliv Bondyho koncepce totálního realismu na rané Hrabalovy texty (viz především povídka Jarmilka, dále pak např. povídka Blitzkrieg či textová koláž Mrtvomat), druhá rovina pak představuje Hrabalovo využití Egona Bondyho jakožto literární postavy (např. v povídce Zamilovaná či v próze Něžný barbar). V první řadě se tedy práce věnuje vzniku a rozšiřování bondyovské mytologie tak, jak ji zpracoval Hrabal ve svých prózách a básních. Přitom se pokouší odkazovat i na díla dalších autorů, v nichž se Bondyho postava vyskytuje také, a porovnat je s texty Hrabalovými. Dále pak práce mapuje Hrabalovu inspiraci Bondyho básnickou metodou totálního realismu, která mu posloužila jako vhodný nástroj uchopení „odcizené“ skutečnosti padesátých let.
Abstract v angličtině:
Abstract This bachelor thesis deals with Egon Bondy’s influence upon Bohumil Hrabal. First of all it sketches their relationship which was very friendly and which took place mainly in the fifties of the twentieth century. In the next section there is presented in two ways the influence of Egon Bondy on Bohumil Hrabal’s literary works. As the first way is intended the influence of Bondy’s concept of total realism upon Hrabal’s early texts (see especially the story Jarmilka, also e.g. the story Blitzkrieg or the text collage Mrtvomat), the second way shows how was Egon Bondy used as a literary figure by Hrabal (e.g. the story Zamilovaná or prose Něžný barbar). The first point of interest is therefore origination and evolution of mythology of Bondy how it was processed by Hrabal in his proses and poems. Concurrently, this thesis tries to refer to works of other authors in which the Bondy’s figure also occurs and then compare it with Hrabal’s texts. In next part this thesis deals with Hrabal’s inspiration coming from Bondy’s poetic method of total realism which served him as a proper way of depiction of “estranged” reality of the fifties.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jakub Marek 344 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jakub Marek 21 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jakub Marek 19 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Vítek Schmarc 185 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Michael Špirit, Ph.D. 43 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 278 kB