text size

Digitální stopy-možnosti jejich kontroly a eliminace pomocí vybraných volně dostupných nástrojů

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Digitální stopy-možnosti jejich kontroly a eliminace pomocí vybraných volně dostupných nástrojů
Titile (in english):
Digital footprints-possibilities of control and elimination by selected freely available tools
Type:
Bachelor's thesis
Author:
Bc. Jakub Skoček
Supervisor:
PhDr. Pavla Kovářová
Opponent:
Ing. Václav Jansa
Thesis Id:
108486
Faculty:
Faculty of Arts (FF)
Department:
Institute of Information Studies and Librarianship (21-UISK)
Study programm:
Information and Library Studies (B7201)
Study branch:
Information and Library Studies (INSK)
Degree granted:
Bc.
Defence date:
05/09/2012
Defence result:
Excellent
Language:
Czech
Keywords (in czech):
internet, osobní informace, soukromí, bezpečnost
Keywords:
internet, personal informations, privacy, security
Abstract (in czech):
Cílem bakalářské práce je zjistit, do jaké míry má uživatel možnost chránit své soukromí před negativními dopady spojenými se vznikem digitálních stop pomocí volně dostupných nástrojů. Na začátku je pojem digitální stopa zkoumán z několika úhlů pohledu, v závislosti na oborech, které ho využívají. Na základě těchto odlišností je pak stanovena definice termínu vhodná pro účely této práce. Následně je popsán vznik digitálních stop a rizika, která s sebou přinášejí. V další kapitole jsou nastíněny možnosti kontroly, zjištění rozsahu a případného odstranění digitálních stop uživatelem. V praktické části, která bezprostředně navazuje na předešlou kapitolu, jsou vybrány vhodné nástroje a vzájemným porovnáním je zjišťováno, zda je jejich prostřednictvím možné (případně do jaké míry) případným rizikům předejít a ochránit tak své soukromí.
Abstract:
The goal of this bachelor thesis is to find out to what extent the user is able to protect his privacy against negative impacts linked to digital footprints, using tools that are available for free. At the beginning, the term digital footprint is investigated from several points of view, according to fields that use it. Based on these differences, the definition of the term is stated, suitable for the purpose of this work. Then the origin of the digital footprints, and connected risks, are described. In the next chapter, the opportunities of control, finding of scale, and possible remove of digital footprints by the user, are outlined. In the practical part, that immediately follows the previous chapter, the suitable tools are chosen, and by the mutual comparison, it is investigated whether it is possible (and if so, to what extent) to prevent possible risks and protect the privacy.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Jakub Skoček 1.65 MB
Download Abstract in czech Bc. Jakub Skoček 139 kB
Download Abstract in english Bc. Jakub Skoček 81 kB
Download Supervisor's review PhDr. Pavla Kovářová 149 kB
Download Opponent's review Ing. Václav Jansa 49 kB
Download Defence's report PhDr. Eva Bratková, Ph.D. 81 kB