velikost textu

Fotoaktivní polystyrenové nanomateriály produkující singletový kyslík

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Fotoaktivní polystyrenové nanomateriály produkující singletový kyslík
Název v angličtině:
Polystyrene photoactive nanomaterials producing singlet oxygen
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Petr Henke
Školitel:
doc. RNDr. Jiří Mosinger, Ph.D.
Oponenti:
doc. RNDr. Roman Dědic, Ph.D.
prof. RNDr. Hana Kolářová, CSc.
Id práce:
108478
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra anorganické chemie (31-240)
Program studia:
Anorganická chemie (P1401)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
6. 6. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Informace o neveřejnosti:
Příloha práce byla vyloučena ze zveřejnění.
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
singletový kyslík, fotosensitizované reakce, polymerní nanovlákna
Klíčová slova v angličtině:
singlet oxygen, photosensitized reactions, polymeric nanofibers
Abstrakt:
Abstrakt Rostoucí výskyt multirezistentních kmen bakterií zp sobuje poptávku po alternativ k antibiotické lé b a obecn ji po antimikrobiálních materiálech jako sou ásti prevence. V popedí zájmu je fotodynamická inaktivace bakterií a dalších patogen zp sobená fotogenerovaným singletovým kyslíkem. Tato práce je zam ena na oblast fotoaktivních polymerních nanovlákenných membrán a nano ástic generujících singletový kyslík vhodných pro aplikace v medicín . Byly pipraveny r zné typy modifikovaných fotoaktivních polystyrenových nanovlákenných membrán s enkapsulovaným nebo extern vázaným porfyrinovými fotosensitizery. Tyto materiály efektivn produkují vysoce reaktivní, cytotoxický singletový kyslík, schopný omezené difúze do vn jšího prostedí. Výsledky našeho výzkumu demonstrují zásadní roli smá ivosti tohoto typu materiál s krátkou difuzní dráhou vznikajícího singletového kyslíku, objas ují vliv teploty a poukazují na jejich možné využití jakožto multifunk ních materiál . Díky jejich antimikrobiálním vlastnostem jsou tyto materiály vhodnou alternativou k lokálnímu využití antibiotik a antiseptik. Díky dobré prodyšnosti a krátké difuzní dráze singletového kyslíku se dají o ekávat dobré výsledky v in vivo testech. Z t chto nanovlákenných materiál byly také pipraveny fotoaktivní, extrémn stabilní polystyrenové nano ástice s enkapsulovanými fotosensitizery, které jsou efektivn jší pro sterilizaci nebo oxidaci v tšího objemu vodných roztok . Pedstavena byla i metoda využívající pipravené nano ástice k citlivé detekci kyslíku ve vodných roztocích. Nanovlákenné membrány mohou sloužit nejen jako výchozí materiál pro pípravu nano ástic, ale i jako filtr pro jejich odstran ní z roztoku.
Abstract v angličtině:
Abstract The increasing number of multidrug-resistant strains of bacteria call for alternatives to antibiotic therapy and, more generally, for the antimicrobial material as a component of prevention. Of particular interest is the photodynamic inactivation of bacteria and other pathogens caused by photogenerated singlet oxygen. This work is focused on the field of photoactive polymer nanofiber membranes and nanoparticles, generating singlet oxygen, suitable for medical applications. We prepared different types of photoactive modified polystyrene nanofiber membranes with encapsulated or externally bound porphyrin photosensitizers. These materials efficiently produce highly reactive and cytotoxic singlet oxygen capable of restricted diffusion into to the external environment. Our results demonstrate the crucial role of wettability for materials of this type with a short diffusion length of generated singlet oxygen, illustrate the effect of temperature and indicate their potential use as multifunctional materials. Due to their antimicrobial properties, these materials are suitable alternative to antibiotics and local antiseptics. With good breathability and short diffusion length of singlet oxygen good results can be expect in in vivo tests. From these nanofiber materials we also prepared photoactive extremely stable polystyrene nanoparticles with encapsulated photosensitizers that are effective for sterilizing/oxidation of a larger volume of aqueous solutions. We also presented method which is using nanoparticles for sensitive detection of oxygen in aqueous solution. The nanofiber material can be applied not only as source of nanoparticles but also as an effective filter for their removal from solution.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Petr Henke 2.52 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Petr Henke 16.47 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Petr Henke 30 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Petr Henke 18 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Petr Henke 832 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Roman Dědic, Ph.D. 863 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Hana Kolářová, CSc. 416 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 901 kB