velikost textu

Tradiční a nové právní instituty v prostředí internetové sítě

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Tradiční a nové právní instituty v prostředí internetové sítě
Název v angličtině:
Traditional and new legal concepts in the environment of internet network
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Petr Miroš
Vedoucí:
JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Irena Holcová
Id práce:
108469
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního (22-UPA)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
24. 1. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
internet, autorské právo, peer-to-peer sítě, doménová jména, ochrana osobnosti
Klíčová slova v angličtině:
internet, copyright, peer-to-peer networks, domain names, protection of personality
Abstrakt:
Shrnutí Internet se stal největším fenoménem posledních dvou desítek let. Výrazným způsobem působí na společnost a mění její chování v soukromém, obchodním i veřejném životě. Snadným propojením s téměř jakoukoli částí světa se stala dnešní společnost skutečně globální. Usnadnění a výrazné urychlení komunikace a přenosu i dat poměrně velkého objemu s sebou přináší i mnohé obtíže a rizika. Z tohoto důvodu se tato práce zaměřila na některé jevy a odpovídající právní instituty, včetně těch, které jsou díky vývoje internetu povahy zcela nové. Práce je rozdělena do čtyř hlavních částí podle oblastí, kterých se týká. První část se věnuje obecným otázkám internetu, jeho vzniku a základních otázek z hlediska jeho struktury, fungování a právních dopadů. Další část popisuje internet z pohledu práv autorských a dopadů na tento právní institut. Právní dopady P2P sítí, postavení ISPs a legislativní vývoj v některých zemích, jehož důsledkem je omezování základních lidských práv a svobod ve prospěch vyšší efektivity při aplikaci autorskoprávní legislativy, je rovněž předmětem této části. Třetí část se zabývá zcela novým institutem, doménovými jmény. Přestože jejich právní povaha v mnoha zemích včetně České Republiky není dosud zcela jasná, tento nástroj může mít mnohé obchodněprávní i ekonomické dopady. Poslední institut zkoumaný v prostředí internetu je ochrana soukromí a dalších aspektů osobnosti. Globální komunikační prostředek, který je snadno přístupný širokému počtu uživatelů, s sebou zároveň nese snadnější přístup k veškerým informacím, včetně těch osobních i důvěrných. Popsány jsou tedy právní důsledky chování jednotlivých aktérů na internetu, zasahování do osobnosti druhého, získávání a jiné formy zpracování osobních údajů, užívání různých údajů pro obchodní či jiné účely, rozvoj a možné dopady sociálních sítí a v neposlední řadě též metody vyšetřování a odhalování trestné činnosti páchané prostřednictvím internetové sítě.
Abstract v angličtině:
Summary The internet has become the biggest phenomenon of last two decades. In a significant manner it affects our society and changes its behaviour in private, commercial and public life. Through an easy connection with almost any part of the world our current society has become global indeed. Facilitation and significant acceleration of communication and transfer of relatively large amount of data bears many difficulties and risks. Therefore this thesis is focused on some aspects and corresponding legal concepts, including those, which are of entirely new nature because of the internet evolvement. The work is divided into four main parts according to areas they are related to. First one introduces general matters of the internet, its formation and fundamental issues of its structure, operation and legal consequences. Next part describes the internet from the scope of copyright and impacts on this legal concept. Legal implications of P2P networks, position of ISPs and statutory development in some countries whereof consequence is the limitation of fundamental human rights and freedoms in favour of higher efficiency in application of copyright protection is also subject of this chapter. Third part concerns entirely new instrument and concept – domain names. Though its legal nature is not defined and perfectly clear in many countries including the Czech Republic, this instrument may have many commercial and economic impacts. Last concept analysed in the environment of internet is the protection of privacy and other aspects of personality. Global communication tool, which is easily accessible to a large number of users, means also easily available information and data, including personal and confidential ones. Legal consequences of a conduct of each subject to the internet are described as well as the interference into others personality; collection and other form of processing of personal data; usage of different data for commercial and other purposes; development and eventual impact of social networks; and last but not least methods of investigation and disclosure of criminal acts committed by means of the internet network.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Petr Miroš 1.32 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Petr Miroš 144 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Petr Miroš 87 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D. 522 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Irena Holcová 589 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. JUDr. Dr. iur. h. c. Jan Kříž, CSc. 80 kB