velikost textu

Terezie ze Šternberka - život šlechtičny v 19. století

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Terezie ze Šternberka - život šlechtičny v 19. století
Název v angličtině:
Theresia of Sternberg - a Life of Noblewoman in the 19th Century
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Petra Tomsová
Vedoucí:
prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D.
Oponent:
prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc.
Id práce:
108424
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav světových dějin (21-USD)
Program studia:
Historické vědy (B7105)
Obor studia:
Historie (HS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 9. 2012
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
hrabata ze Šternberka, historie, 19. století
Klíčová slova v angličtině:
Counts of Sternberg, History, 19. Century
Abstrakt:
Abstrakt Cílem této bakalářské práce je podat obraz života hraběnky Terezie Sternbergové, rozené ze Stadion-Thannhausenu. Tato dáma není v obecném povědomí příliš známá, dnes se s ní mohou setkat především návštěvníci hradu Český Šternberk, kde je k vidění její portrét. Ačkoliv během svého života ničím výrazně nevynikala, představuje pro nás pohled do jejího soukromého života zajímavou sondu, neboť nám odhaluje určitý prototyp šlechtičny 19. století. Terezie Sternbergová se narodila v roce 1819 jako třetí dítě Filipa Stadion- Thannhausena a jeho choti Marie Kunhuty, rozené hraběnky Kesselstattové. Ve svých šestadvaceti letech se přivdala do staročeského rodu Sternbergů. Se svým manželem, Zdeňkem Sternbergem, měla pět dětí. Její život vyhasl v roce 1873. Vlastní biografie hraběnky Sternbergové je rovněž doplněna o dějiny rodu Sternbergů a nástin života Zdeňka Sternberga. V neposlední řadě by měla studie nabídnout i pohled do šlechtického rodinného prostředí a každodenního života aristokratických kruhů. Klíčová slova: hrabata ze Šternberka, historie, 19. století
Abstract v angličtině:
Abstract The purpose of this bachelor’s thesis is to provide a view into the life of Theresia Countess of Sternberg, born Stadion-Thannhausen. This lady is not well-known in public sub- consciousness, only the castle visitors can meet her nowadays inside the castle of Český Šternberk, where her portrait is on display. Even though she is not known for any personal achievements, she offers a view into her personal life which makes it an interesting probe into the lives of 19th century nobility. Theresia of Sternberg was born in 1819 as the third child of Phillip Stadion- Thannhausen and his wife Marie Kunhuta, born Countess of Kesselstatt. She was 26 years old when she married into the old Czech lineage of Stenbergs. She had five children with her husband Zdeněk of Sternberg. Her life was extinguished in 1873. Her own biography further includes the history of the Sternberg clan as well as the sketch of Zdeněk of Sternberg life. The last but not least, the study should offer a view into the aristocracies’ family surroundings and into their everyday lives. Keywords: Counts of Sternberg, History, 19. Century
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Petra Tomsová 817 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Petra Tomsová 9.2 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Petra Tomsová 73 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Petra Tomsová 47 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D. 131 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc. 75 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Eduard Kubů, CSc. 251 kB