velikost textu

The ground-state properties of new (RE, U) nTIn3n+2 intermetallic compounds

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
The ground-state properties of new (RE, U) nTIn3n+2 intermetallic compounds
Název v češtině:
Studium základního stavu nových intermetalických sloučenin (RE, U) nTIn3n+2
Typ:
Disertační práce
Autor:
RNDr. Marie Kratochvílová
Školitel:
Dr. rer. nat. Jeroen Custers
Oponenti:
prof. Mohsen Abd-Elmeguid
Prof. F.R. de Boer
Konzultanti:
prof. RNDr. Vladimír Sechovský, DrSc.
RNDr. Jan Prokleška, Ph.D.
Id práce:
108375
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL)
Program studia:
Fyzika (P1701)
Obor studia:
Fyzika kondenzovaných látek a materiálový výzkum (4F3)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
7. 9. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
intermetalické sloučeniny na bázi vzácných zemin a uranu, příprava monokrystalů, supravodivost a magnetismus
Klíčová slova v angličtině:
Rare-earth and Uranium Intermetallic Compounds, Single crystal growth, Superconductivity and Magnetism
Abstrakt:
Abstrakt: Vlastnosti základního stavu sloučenin s f elektrony jsou charakterizovány silnými interakcemi vedoucími k mnoha exotickým jevům. V této práci jsme se zabývali sloučeninami krystalizujícími v tetragonální soustavě typu HonCoGa3n+2. Přpravili jsme několik nových materiálů pomocí metody růstu z indiového roztoku. Mezi nejzajímavější patří Ce3TIn11 (T = Pd, Pt). Jejich krystalová struktura obsahuje dvě neekvivalentní polohy céru. U sloučenin pozorujeme koexistenci antiferomagnetického uspořádání a těžkofermionové supravodivosti za normálního tlaku. Tuto koexistenci je možno popsat na základě modelu dvou tzv. mřížek Kondo-iontů. Předpokládáme, že cérové atomy v jedné z neekvivalentních poloh jsou zcela odstíněny Kondo interakcí, jejich 4f elektrony jeví itinerantní charakter a podílejí se na supravodivosti, zatímco cérové atomy v druhé poloze si uchovávají lokalizovaný charakter a jsou zdrojem magnetického uspořádání pomocí RKKY interakce. Vliv krystalového pole na magnetický základní stav byl zkoumán u sloučeniny Ce2RhIn8 za pomocí neutronového experimentu. U2RhIn8 a URhIn5 se uspořádávají antiferomagneticky a narozdíl od příbuzných cérových (4f) systémů jsou jejich 5f stavy jsou zcela hybridizovány a Kondo interakce zde nehraje zásadní roli. Podobně je tomu u dalších zkoumaných sloučenin RE2CoIn8 (RE = Pr, Nd, Dy), kde pozorujeme silně lokalizované chování 4f elektronů. Charakter neobvyklého fázového diagramu sloučeniny Dy2CoIn8 je dán silným vlivem spin-orbitální a Kondo interakce.
Abstract v angličtině:
Abstract: The ground-state properties of f-electron compounds are characterized by strong interactions which lead to a plethora of exotic states. In this thesis we focused on compounds crystallizing in the tetragonal HonCoGa3n+2–type structure. Several new compounds have been synthesized from In-flux; particularly enigmatic are Ce3TIn11 (T = Pd, Pt). These compounds possess two inequivalent Ce-sites and reveal coexistence of antiferromagnetic order and heavy fermion superconductivity at ambient pressure. This coexistence can be explained in the framework of two-Kondo ion lattice model, assuming one Ce-site being completely Kondo screened with the 4f-electron behaving itinerant and participating in superconductivity while the second Ce-site retains its local character giving rise to magnetic order via the RKKY interaction. The influence of crystal electric field on the magnetic ground state has been investigated on the Kondo compound Ce2RhIn8 by means of neutron experiments. U2RhIn8 and URhIn5 behave like transition-metal antiferromagnets, contrary to Ce(4f)-counterparts. The 5f-states are entirely hybridized and Kondo interactions play no role. Neither does it in the investigated RE2CoIn8 (RE = Pr, Nd, Dy) compounds which exhibit strong localized 4f-electron behavior. Here, the influence of strong spin-orbit coupling on the RKKY interaction gives rise to an extraordinary magnetic phase diagram in Dy2CoIn8.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Marie Kratochvílová 5.51 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Marie Kratochvílová 147 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Marie Kratochvílová 50 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Dr. rer. nat. Jeroen Custers 167 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Mohsen Abd-Elmeguid 716 kB
Stáhnout Posudek oponenta Prof. F.R. de Boer 493 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Helena Štěpánková, CSc. 207 kB