velikost textu

Literární kritik Bedřich Fučík (1900-1984)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Literární kritik Bedřich Fučík (1900-1984)
Název v angličtině:
Bedřich Fučík: literary critic (1900-1984)
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Zuzana Jürgens
Školitel:
doc. PhDr. Jiří Brabec, CSc.
Oponenti:
PhDr. Vladimír Binar
PaedDr. Jiří Zizler, CSc.
Id práce:
108332
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Program studia:
Filologie (P7310)
Obor studia:
Dějiny české literatury a teorie literatury (XCL)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
4. 6. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Disertační práce „Literární kritik Bedřich Fučík (1900 – 1984)“ přináší rozbor pojetí literárního uměleckého díla a literární tradice u Bedřicha Fučíka, analýzu jeho východisek (v díle Otokara Březiny, Jakuba Demla, F. X. Šaldy) a základních pojmů, s nimiž pracuje (v chronologickém vývoji a kontextovém zapojení). Jednotlivé kapitoly jsou věnovány pojmům „tradice“, „rodný kraj“, „země“, „zápas“ a „láska“, které kritik – s výjimkou tradice – jako mimoliterární kritéria pro potřeby svého konceptu teprve adaptuje. V průběhu času přitom vytváří „svou“ linii české literatury, založenou na právě na motivu země, „píseň o zemi“, ze soudobých autorů do ní řadí kromě O. Březiny a J. Demla především Jana Zahradníčka, Jana Čepa a Vladimíra Vokolka. Kapitoly o Fučíkově výkladu jejich díla představují konkrétní příklad o jeho postupu při interpretaci literárního textu. V pozadí Fučíkovy tvorby stojí už od počátku vědomí o krizi hodnot v soudobém světě, jež se odráží i v umění (jak na to ukazuje jeho polemika s pragmatismem a konstruktivismem). Právě to jí podle něj může a má čelit, neboť nejen že vzniká v reakci na společenské dění, ale také se podílí na proměnách světa. Tuto koncepci umění lze s ohledem na její estetický i etický rozměr označit jako totální, protože se snaží postihnou širokou škálu životní reality. Fučíkova literárně kritická a interpretační tvorba tak v akcentech, které klade, představuje také vášnivou obhajobu umění v moderní společnosti.
Abstract v angličtině:
The dissertation called “Bedřich Fučík: „Literary Critic (1900 – 1984)“ deals with Bedřich Fučík’s approach to a literary work of art and to the literary tradition, analyzing his point of departure (in the works of Otokar Březina, Jakub Deml, and F. X. Šalda) and the basic concepts of the critic, putting them into the context and chronological order. Single chapters introduce Fučík’s notions of „tradition“, „native region“, „land“, „struggle“ and „love“; as extra-literary criteria (except for „tradition“), the notions are adapted en passant by the critic so that they could fit in with his concept. In doing so, Fučík creates his „own“ line of Czech literature, based on the motif of the „land“, „the song of the land“. He sees the line run through such authors as Otokar Březina and Jakub Deml; out of his contemporaries, he emphasizes the works of Jan Zahradníček, Jan Čep and Vladimír Vokolek. The chapters about his treatment of their works exemplify his art of interpretation of a literary text. From the very beginning of Fučík’s writing, there is an obvious awareness of the value crisis in the contemporary world; that crisis is, in his opinion, to be seen in contemporary art, as shown in his polemics with pragmatism and constructivism. To him, it is art that may and must face the crisis: not only does art arise in response to social events, but it also shapes them and participates in the world’s changes. In regard to its esthetic and ethical dimensions, that concept of art may be labeled as „total“, since it tries to includes all possible areas of human life. With all its emphases, Fučík’s critical and interpretative work represents a passionate defense of art in the modern society.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Zuzana Jürgens 1.09 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Zuzana Jürgens 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Zuzana Jürgens 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Jiří Brabec, CSc. 412 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Vladimír Binar 2.87 MB
Stáhnout Posudek oponenta PaedDr. Jiří Zizler, CSc. 1.06 MB