velikost textu

Příběhy o skrytém umění (O výzdobě středověkých zvonů v Čechách)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Příběhy o skrytém umění (O výzdobě středověkých zvonů v Čechách)
Název v angličtině:
Stories of hidden art (Decoration of medieval bells in Czech lands)
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Tomáš Chvátal, Ph.D.
Školitel:
prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.
Oponenti:
doc. PhDr. Michaela Ottová, Ph.D.
PhDr. Viktor Kubík, Ph.D.
Id práce:
108288
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (P8109)
Obor studia:
Dějiny výtvarného umění (XVU)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
28. 2. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Publikace „Příběhy o skrytém umění“ pojednává o dosud jen málo známém odvětví středověkého výtvarného umění v Čechách – o výzdobě tehdejších zvonů. Jejím hlavním cílem je přiblížit toto neobvyklé a zajímavé téma jak odborníkům, tak i širší veřejnosti. Proto text sice obsahuje četné faktografické poznámky zrcadlící mnohaleté předchozí výzkumy, zároveň však svou esejistickou formou a dostatečným množstvím ilustrativních fotografií umožňuje snadné čtení a pochopení textu. Téma je zpracováno v devíti volně navazujících kapitolách, obsahujících vždy jeden z příběhů, které zvony svým vzhledem „vyprávějí“. Čtenář se tak postupně seznamuje s důvody a funkcemi estetického pojetí zvonu, s vývojem a členěním zvonové výzdoby, se způsobem zhotovování výzdobných reliéfů, s jejich typologií i s obecnějšími kulturněhistorickými skutečnostmi, jež se v jejich přítomnosti a vzhledu zrcadlí. Velký důraz je kladen na hledání mezinárodních a mezioborových souvislostí: v případě nejrozšířenější sady českých zvonových reliéfů je například její původ vysledován až do vzniku v rakouském Judenburgu, kde je pro tyto formy zároveň nalezeno množství paralel v soudobém sochařství a malířství. Podobné vztahy jsou konstatovány i u dalších reliéfů, mnohdy mimořádně kvalitních, což může být cenným podnětem k revizi dosavadního přesvědčení o nutné méněcennosti uměleckého řemesla vzhledem k takzvanému „vysokému“ umění.
Abstract v angličtině:
The publication „Stories of Hidden Art“ discusses an little known sector of medieval art in Czech countries – decoration of bells. The most important aim of this book is to introduce this unusual and interesting topic to experts as well as the public. Using facts derived from research, this thesis is presented in essay form including pictures allowing the text to be easily read and understood. The topic is discussed in nine chapters, each of them with a story „told by the bell“. The reader will gain a step-by-step understanding of the reasons and functions of the bell, its evolution, decoration and wider social-historical facts that mirror the bell´s appearance. A large focus is put into international and interfield relationships; in case of the most expanded set of Czech bells‘ reliefs we can follow its origin back to its creation in the Austrian Judenburg, where we can also find many parallels in contemporary statuary and painting. Similar continuity is to be found comparing other reliefs, often of a very good quality, which can be a valuable method of challenging existing beliefs that the handcrafted arts are inferior to so called „high“ art.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Tomáš Chvátal, Ph.D. 34.11 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Tomáš Chvátal, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Tomáš Chvátal, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. 43 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Michaela Ottová, Ph.D. 231 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Viktor Kubík, Ph.D. 193 kB