velikost textu

Jan Adam Dietz, Adam Ferdinand Tietz, Jan Václav Grauer a sochařská dílna v Jezeří u Jirkova

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Jan Adam Dietz, Adam Ferdinand Tietz, Jan Václav Grauer a sochařská dílna v Jezeří u Jirkova
Název v angličtině:
Jan Adam Dietz, Adam Ferdinand Tietz, Jan Václav Grauer and the sculpture workshop in Jezeří near Jirkov
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Kateřina Adamcová, Ph.D.
Školitel:
PhDr. Martin Horyna, Ph.D.
Oponenti:
prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D.
PhDr. Mgr. Petra Oulíková, Ph.D.
Id práce:
108286
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (P8109)
Obor studia:
Dějiny výtvarného umění (XVU)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
29. 4. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Sochařská dílna v Jezeří u Jirkova reprezentuje řezbářskou a kamenosochařskou produkci severozápadních Čech první poloviny 18. století. Stopy její činnosti můžeme sledovat na území vymezeném zhruba dnešními okresy Teplice, Most, Chomutov a Louny. Kromě zakladatele a tvůrce specifického sochařského projevu ateliéru, Jana Adama Dietze, v sobě pojem „sochařské dílny v Jezeří“ ukrývá další výjimečné osobnosti, které tu získaly nejen základy řemeslné práce, ale především základy svého výtvarného vzdělání. Patří sem v prvé řadě oba synové Jana Adama Dietze, Jan Josef a Adam Ferdinand, ale také Dietzův zeť Jan Václav Grauer. Vysokou výtvarnou úrovní zaujala sochařská dílna v Jezeří už generaci badatelů, která na přelomu 20. a 30. let 20. století uspořádala výstavy zasvěcené baroknímu a rokokovému sochařství regionu. Byli to oni, kdo načrtl základní rysy, pomocí nichž doposud charakterizujeme tvorbu J. A. Dietze i J. V. Grauera. Velkou pozornost tomuto ateliéru pak věnovali jak V. V. Štech a O. J. Blažíček, tak německý badatel E. Bachmann. Velmi přínosné byly nové poznatky o životě i díle J. A. Dietze získané průzkumem V. Nejedlé a V. Naňkové. Všechny uvedené badatele spojuje, že sochařský projev jezeřského ateliéru vnímali a interpretovali zejména skrze jeho řezbářské práce. V popředí jejich zájmu při hodnocení sochařského pojetí Jana Adama Dietze stál soubor soch apoštolů a evangelistů z děkanského kostela v Mostě a vybrané sochy z někdejšího hlavního oltáře kostela františkánů- konventuálů v Mostě, z nichž jedna našla své místo ve stálé expozici Národní galerie v Praze. O. J. Blažíček ve svých posledních analýzách Dietzova díla ještě vyzdvihl dvojici dřevořezeb neznámého původu, která se dnes nachází ve sbírkách Badisches Landesmuseum v Karlsruhe. ...
Abstract v angličtině:
The sculpture workshop in Jezeří near Jirkov is a representative instance of sculptural production in both wood and stone in northwest Bohemia during the first half of the 18th century. Traces of its activity may be discerned throughout the area roughly outlined by the present-day districts of Teplice, Most, Chomutov and Louny. In addition to the founder and primary shaper of the specific sculptural style of the atelier, Jan Adam Dietz, the idea of the “sculpture workshop of Jezeří” additionally covers further exceptional personalities, who not only acquired in it the basis of their physical craft, but moreover the essential form of their artistic sensitivity. Primarily, these persons include the two sons of Jan Adam Dietz, Jan Josef and Adam Ferdinand, as well as Dietz’s son-in-law Jan Václav Grauer. Thanks to its high artistic standards, the Jezeří sculpture workshop has attracted the attention of several generations of researchers, who starting in the late 1920s and early 1930s organised several exhibitions devoted to the Baroque and Rococo sculpture of the region. It was these first scholars who outlined the basic characterisations still used today to describe the work of J. A. Dietz and J. V. Grauer. Great attention was also devoted to this atelier by the Czech art historians V. V. Štech and O. J. Blažíček, as well as the German scholar E. Bachmann. Especially valuable was the new information on the life and work of J. A. Dietz gained through the investigations of V. Nejedlá and V. Naňková. All of the scholars mentioned here concurred in their reception and interpretation of the artistic output of the Jezeří atelier predominantly through its sculptural expression in wood. ...
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Kateřina Adamcová, Ph.D. 1.82 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Kateřina Adamcová, Ph.D. 27.88 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Kateřina Adamcová, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Kateřina Adamcová, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D. 391 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mgr. Petra Oulíková, Ph.D. 268 kB