velikost textu

Ramón Gómez de la Serna, spisovatel modernizující španělský román 20. století

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ramón Gómez de la Serna, spisovatel modernizující španělský román 20. století
Název v angličtině:
Ramón Gómez de la Serna - a writer modernizing the Spanish novel of the 20th century
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Marcela Hejsková Vrzalová, Ph.D.
Školitel:
doc. PhDr. Josef Forbelský
Oponenti:
PhDr. Michal Fousek, Ph.D.
doc. PhDr. Hedvika Vydrová
Id práce:
108283
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav románských studií (21-URS)
Program studia:
Filologie (P7310)
Obor studia:
Románské literatury (XROL)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
26. 6. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Předložená disertační práce je věnována španělskému spisovateli Ramónu Gómezovi de la Sernovi (1888-1963) a jeho roli při modernizaci španělského románu 20. století. Problematika románové tvorby tohoto autora nebyla dosud v českém prostředí, a donedávna ani ve španělském, náležitě analyzována, uvedena do vývojových souvislostí a souhrnně zhodnocena. Romány byly chápany spíše jako marginální díla a byly odsunuty na okraj moderní španělské literatury. Hlavním důvodem nepřijetí Sernovy prózy byly dobové realistické postuláty, které se na románovou produkci důsledně uplatňovaly. Práce má za cíl předchozí negativní kritiku románů vyvrátit a poukázat na fakt, že Gómez de la Serna je autorem, jenž tradiční pojetí románu záměrně překonával a že jeho díla jsou časově souběžná s hlubokými proměnami v moderní naratologii 20. století. Zároveň španělský romanopisec předjímal některé nové narativní postupy, jež se v románu prosadily až mnohem později. V některých aspektech je Sernovo pojetí románu blízké poetice francouzského "nouveau roman" padesátých a šedesátých let 20. století. V práci jsou podrobně komentovány dva jeho romány: Cinelandia z roku 1923 a El torero Caracho z roku 1926. Komentář se zaměřuje především na zjišťování inovačního podílu Gómeze de la Serny na vývoji španělského moderního románu. V románu Cinelandia autor pojednává ve své době neobvyklé kosmopolitní a multikulturní téma filmového světa a jeho hrdinů. Patří tak mezi první díla nejen ve Španělsku, ale i v kontextu světové literatury, která se inspirovala světem Hollywoodu. Autora zajímá vztah filmu a románu jako dvou umění s odlišnými vyjadřovacími prostředky. V centru zájmu je především problém zobrazení reality a neustálé prolínání skutečnosti s uměleckou fikcí v románu a ve filmu.
Abstract v angličtině:
The present dissertation is dedicated to the Spanish writer Ramón Gómez de la Serna (1888-1963) and his role in the process of modernization of the Spanish novel of the 20th century. Not only in the Czech literature atmosphere, but until recently also in the Spanish literature, the problems of novel works of this author has not been analysed properly, not even set in the context of social progress and then in summary evaluated. The novels were understood more as the marginal works and very often were put out on the edge of the modern Spanish literature. The main reason why Serna’s work wasn’t accepted were the realistic postulates applied to the novel production in the context of that time. This work sets the task of displacing the previous negative critics of his novel and point at the fact that Gómez de la Serna is the author who surpasses intentionally the traditional understanding of novels and so that his work makes temporary parallel to the great and deep changes in the West narratology. In the same time, this Spanish novel writer anticipated some of the new narrative methods that we can find in later novel production, in some aspects the Serna’s concept of writing novels harmonizes for example with poetics of the French „nouveau roman“ of the fifties and sixties of the 20th century. In this work I present the detail commentary of two of his novels Cinelandia from 1923 and El torero Caracho from 1926. The commentary is concentrated especially on describing of the innovating contribution of Gómez de la Serna to the evolution of the Spanish modern novel. In the novel Cinelandia the author describes for his times very unusual cosmopolitan and multicultural theme of the world of cinematography and its heroes. So that this novel is considered to be a first novel, not only in Spain but also in the context of world literature, which was inspired by world of Hollywood.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Marcela Hejsková Vrzalová, Ph.D. 3.91 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Marcela Hejsková Vrzalová, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Marcela Hejsková Vrzalová, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Josef Forbelský 1.74 MB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Michal Fousek, Ph.D. 1.75 MB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Hedvika Vydrová 2.06 MB