velikost textu

Pojem romándská literatura a podíl nakladatelů na formování literárního života ve frankofonním Švýcarsku ve 20. století

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Pojem romándská literatura a podíl nakladatelů na formování literárního života ve frankofonním Švýcarsku ve 20. století
Název v angličtině:
The term "Romand literature" and the role of publishers in the formation of literary life in francophone Switzerland in the 20th century
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Veronika Břečková
Školitel:
doc. PhDr. Aleš Pohorský, CSc.
Oponenti:
prof. PhDr. Zdeněk Hrbata, CSc.
doc. PhDr. Eva Voldřichová - Beránková, Ph.D.
Id práce:
108282
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav románských studií (21-URS)
Program studia:
Filologie (P7310)
Obor studia:
Románské literatury (XROL)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
26. 6. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Tato disertační práce je příspěvkem ke studiu frankofonních literatur v českém univerzitním prostředí. Zabývá se švýcarskou francouzsky psanou literaturou, která je ve Švýcarsku označována jako romándská, a především podílem nakladatelů na formování této literatury ve druhé polovině 20. století, tedy od druhé světové války do počátku 80. let. V úvodu je vysvětlen pojem romándská literatura v souvislosti se vznikem a vývojem dalších frankofonních literatur a jejich určitých emancipačních snah ve 20. století. Odpověd na otázku, v čem spočívá identita romándské literatury, a jak tuto literaturu definovat, nachází disertační práce v procesu istitucionalizace romándské literatury, ve které je ústřední institucí nakladatel. Ostatní literární instituce, které jsou chápány ve smyslu sociologickém, tedy jako společenské struktury a vazby disponující relativní autoritou v daném prostoru a čase: romándské literární revue, literární kritika a historie, univerzity, literární ceny a další, jsou tu kladeny do vztahu s koncepcí romándské literatury a do vztahu s institucí nakladatele. Jsou zde zohledněny i podstatné okamžiky ve vývoji literárních institucí v první polovině 20. století. Disertační práce dochází k závěru, že nakladatelé krásné literatury sehráli jednu z nejvýznamnějších rolí v utváření romándského literárního světa a završení procesu institucionalizace coby projevu dostředivých tendencí romándské literatury vůči literatuře francouzské. Nakladatelé vybudovali romándskou nakladatelskou strukturu relativně nezávislou na francouzské recepci, výrazným způsobem zapojili do literárního života publikum, univerzitní prostředí, literární kritiky a spisovatele, jejichž tvorbu v mnoha případech stimulovali. Vytvářeli kreativní prostor pro tvorbu prostřednictvím revuí, které vydávali či pomáhali zakládat, podporovali generační obnovu zakládáním romándských literárních cen pro nové talenty.
Abstract v angličtině:
This dissertation contributes to the studies of Francophone literatures in Czech universities by presenting Swiss French written literature, called “Romand literature” in Switzerland, and explaining the role that Swiss publishers played in the formation of literary life in the second half of the 20th century, precisely from the end of the Second World War to the beginning of the 1980s. The term “Romand literature” is explained in connection with the conception and evolution of other Francophone literatures and their particular emancipation efforts in the 20th century. The answer to the question of what the identity of Romand literature is and how this literature might be defined is found in the process of institutionalization of Romand literature, and here the institution of the publisher is at the center of interest. Other literary institutions – in the sociologic notion of social structures and relations having a relative authority in the defined space and time – such as Romand literary reviews, literary critics and history, universities, and literary awards are presented in relation to the notion of Romand literature and to the institution of a publisher. The dissertation takes into consideration the main events in the evolution of literary institutions in the first half of the 20th century. The dissertation concludes that the publishers of the belles-lettres played one of the most important roles in the creation of the Romand literary world and in achieving institutionalization as an expression of the centripetal tendencies of Romand literature in relation to French literature. The publishers built a publishing structure relatively independent of the French reception; in a significant manner the publishers embraced the public, universities, literary critics, and writers in the literary world, and in many instances the publishers stimulated creation by the writers.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Veronika Břečková 1.15 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Veronika Břečková 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Veronika Břečková 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Aleš Pohorský, CSc. 1.2 MB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Zdeněk Hrbata, CSc. 2.35 MB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Eva Voldřichová - Beránková, Ph.D. 3.65 MB