velikost textu

Učitel jako oběť násilí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Učitel jako oběť násilí
Název v angličtině:
A teacher as a victim of violence
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Jan Tomášek, Ph.D.
Školitel:
doc. PhDr. Jiří Pelikán, CSc.
Oponenti:
doc. PhDr. Vratislava Černíková, CSc.
doc. PhDr. Jaroslav Koťa
Id práce:
108277
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra pedagogiky (21-KPED)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Pedagogika (XPED)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
3. 6. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Práce se zabývá problematikou násilí vůči učitelům. Jedná se o téma, které je v posledních letech předmětem široké diskuse, a to i díky několika případům, kdy u nás či v zahraničí došlo k fyzickému napadení pedagoga studentem, nejednou s tragickými následky. Často se poukazuje na skutečnost, že agresivita mládeže roste, a profese učitele se tak stává profesí rizikovou. Jak nicméně naznačuje teoretická část práce, obvyklé zdroje informací, o něž se takové tvrzení opírá, nejsou prosty určitých nedostatků či zkreslení. Týká se to nejen mediálního zpravodajství, ale i kriminálních statistik. Nemalým problémem je však již samotné vymezení pojmů agrese či násilí. Ty je v daném kontextu navíc nutno nahlížet v bezprostřední souvislosti s výkonem učitelské profese, tedy jako jednu z forem jevu, označovaného jako násilí na pracovišti. Práce se rovněž pokouší pojmenovat možné příčiny takové agrese, přičemž je nehledá jen v rovině útočníka a jeho osobnosti, ale v souladu s poznatky soudobých viktimologických studií i v chování a vlastnostech učitele coby oběti, respektive v některých specifických charakteristikách pedagogické interakce. Obecně se ukazuje, že nejvíce informací o rozsahu a podobách násilí vůči učitelům mohou nabídnout empirické výzkumy. Až dosud se však bohužel na toto téma zaměřilo pouze několik šetření, a tak odborná diskuse bývá často založena spíše na dohadech a spekulacích, než na znalosti reálného stavu. Autor proto shrnuje poznatky z dostupných domácích a zahraničních studií, které se viktimizací učitelů zabývaly, a především pak nabízí výsledky vlastního dotazníkového šetření na náhodně vybraném vzorku pedagogických pracovníků z českých středních škol. Zúčastnilo se ho celkem 366 respondentů z řad učitelů a 127 ředitelů, kteří se svěřovali se svými zkušenostmi s různými formami agrese žáků či jejich rodičů. Bylo zjištěno, že nejčastějším typem násilí, jemuž jsou učitelé v praxi nuceni čelit, jsou hrubé nadávky a urážky od studentů v době vyučování.
Abstract v angličtině:
The thesis is focused on violence against teachers. It is a broadly discussed topic because of several cases of teachers assaulted by a student in the Czech Republic or abroad, sometimes with fatal consequences. Usually there is an opinion that youth violent behaviour is on increase and therefore educational profession is becoming a risk one. The thesis suggests there is some kind of distortion in sources of such information which such opinions are based on. It relates both to news coverage and crime statistics. There is also a problem to define violence or aggressive behaviour. Moreover, we should consider them in a close relation to the work of a teacher, ideally as a type of so called workplace violence. The thesis explores causes of violence against teachers. Not only with respect to perpetrator but also regarding the victim and his or her behaviour or specific features typical for interaction between teachers and students. Empirical research is the most important source of relevant information related to the extent and patterns of violence against teachers. Unfortunately, there are only few studies focused on the problem. This is the reason why the discussion of the problem is usually based on guesswork or speculations but not on the real knowledge. The author of the thesis tries to summarize outcomes of such studies both from the Czech Republic and abroad and first of all: he primarily offers results of his own research he carried out on a random sample of teachers from Czech secondary schools. In total, 366 teachers and 127 schoolmasters were asked to render their experience with different kinds of students´ or their parents´ aggressive behaviour. The research found out that the most usual type of violence the teachers have to face is verbal abuse and invectives during lessons. Some teachers also experienced parents´ verbal abuse, threats of students or their parents to misuse their connections with powerful persons or property damage.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jan Tomášek, Ph.D. 1.52 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jan Tomášek, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jan Tomášek, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Jiří Pelikán, CSc. 118 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Vratislava Černíková, CSc. 289 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Jaroslav Koťa 275 kB