velikost textu

Pojem synthesis ve spisu De compositione verborum Dionýsia z Halikarnássu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Pojem synthesis ve spisu De compositione verborum Dionýsia z Halikarnássu
Název v angličtině:
On the concept of composition in the writing On literary composition of Dionysius of Halicarnassus
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Jiří Pavlík, Ph.D.
Školitel:
prof. PhDr. Růžena Dostálová, CSc.
Oponenti:
doc. PhDr. Dagmar Muchnová, CSc.
prof. PhDr. Helena Kurzová, DrSc.
Id práce:
108257
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav řeckých a latinských studií (21-URLS)
Program studia:
Filologie (P7310)
Obor studia:
Klasická filologie (XKLF)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
21. 9. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Text se týká rétorické teorie, stylistiky a dějin literární kritiky. Zabývá se teoretickou koncepcí stylu prezentovanou Dionýsiem z Halikarnássu v díle De compositione verborum, ve kterém se styl pojednává se zřetelem k své skladebné stránce, takzvané synthesi (). Práce je založena na kritické četbě a analýze primární a sekundární literatury. Poskytuje přehled moderního bádání o jednotlivých otázkách a prezentuje problematiku synthese v kontextu současného zájmu o helénistickou eufonickou poetiku. Po dvou úvodních kapitolách věnovaných dochované Dionýsiově literárněkritické tvorbě a rukopisné tradici a struktuře textu De compositione verborum poskytuje seznámení s Dionýsiovým konceptem synthese a jeho historickým a systémovým pozadím. Třetí kapitola práce se zabývá vymezením synthese vůči další oblasti stylu, která spočívá ve výběru slov () a nad kterou podle Dionýsia synthesis svým estetickým efektem vyniká. V další kapitole se představují tři modely pojímání synthese, které se v De compositione verborum objevují různou měrou. Těžiště Dionýsiova výkladu je v třetím z nich, který spočívá v estetických hodnotách akustických vjemů. Hlavními příčinami krásné a příjemné synthese jsou podle Dionýsia fonetické a rytmické vlastnosti posuzovaných textů. Následující dvě kapitoly práce se proto zabývají úlohou fonetiky a rytmiky v některých Dionýsiových stylistických analýzách. Nakonec se představuje klasifikační systém tří synthesí neboli harmonií, který Dionýsios popisuje, a objasňuje se jeho odlišnost od systému tří stylů, který je známý z jiných pramenů, zejména latinských.
Abstract v angličtině:
The text relates to rhetorical theory, stylistics and the history of literary criticism. It deals with a theory of style which has been presented by Dionysius of Halicarnassus in his treatise On literary composition. The literary style is treated in his writing in view of its compositional aspect so-called synthese (gr. ) that is the manner in which the words are connected. The thesis is based on a critical and analytical reading of primary sources as well as to technical literature. It surveys the recent research into several questions and deals with the compositional aspects of style in context of contemporary interest in the Hellenistic euphonic poetics. After two introductory chapters which deal with the Dionysius extant critical writings and the manuscripts and structure of the treatise On literary compositon, the thesis introduces the Dionysian concept of the synthese and its historical and conceptual background. The third chapter deals with a delimitation of the synthese and the other stylistic fields relating to the word selection (gr. ) as well as with the pre-eminence of the synthese considering its aesthetic impression. The next chapter presents three patterns of the conception of the synthese which appear in the Dionysian writing in different measure. Dionysius focuses on the third of them consisting of esthetical values of the aural sensations. The main reasons for a beautiful or pleasant synthese are according to Dionysius phonetic and rhythmical features of evaluated literary texts. Therefore, the following two chapters of the thesis deal with the function of phonetics and rhythmic within some of the Dionysian stylistic analyses. Finally a classification of the three syntheses or harmonies is presented which Dionysius described and its difference from the three-style system (genera dicendi) is explained as is well known from other mainly Latin sources.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Jiří Pavlík, Ph.D. 951 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Jiří Pavlík, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Jiří Pavlík, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Růžena Dostálová, CSc. 258 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Dagmar Muchnová, CSc. 406 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Helena Kurzová, DrSc. 585 kB