velikost textu

Narativní postupy v Jeronýmově Vita Pauli

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Narativní postupy v Jeronýmově Vita Pauli
Název v angličtině:
Narrative pattern in St. Jerome's Live of Paul
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Jiří Šubrt, Ph.D.
Školitel:
prof. PhDr. Eva Stehlíková
Oponenti:
prof. Mgr. Martin C. Putna, Dr.
doc. PhDr. Eva Kuťáková, CSc.
Id práce:
108256
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav řeckých a latinských studií (21-URLS)
Program studia:
Filologie (P7310)
Obor studia:
Klasická filologie (XKLF)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
11. 6. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Předkládaná disertační práce se zaměřuje na analýzu narativních postupů v Jeronýmově legendě Vita Pauli primi eremitae (Život Pavla, prvního poustevníka). Jde o první a rozhodně nejpodivnější z Jeronýmových hagiografických textů, k nimž patří ještě Vita Malchi monachi captivi (Život mnicha Malcha, jenž upadl do zajetí) a Vita Hilarionis (Život Hilariona). Tyto tři legendy, jejichž hrdiny jsou fiktivní nebo skuteční zakladatelé poustevnického hnutí, představují texty velice zvláštního charakteru. Mísí se v nich fantaskní pohádkové motivy s historickými odkazy, zázračné skutky s biografickými detaily, vystupují v nich autentické postavy i bytosti z antické mytologie, arabští loupežníci i divoká zvířata, která přispěchají s pomocí, ocitne-li se světec v nouzi. Tento rozporuplný dojem ještě posiluje zvláštní způsob vyprávění, v němž se snoubí zdánlivá prostota s rafinovanou literární stylizací, útržky z pohanských klasiků s citacemi ze Starého Tato kuriózní a modernímu čtenáři tak cai zNí odvíélhkoa ,z ájekžo nzaa. ujímají v korpusu Jeronýmových textů zcela marginální postavení, jsou přitom z literárně historického hlediska nesmírně cenná, neboť názorně dokládají nevyhraněnost tohoto literárního útvaru v jeho počátcích. Každá z legend sice nese biografické označení vita (život), jen jedna z nich, Vita Hilarionis, však skutečně odpovídá tradiční představě o žánru „životů svatých“, tak jak je známa ze středověké literatury. Zbylé dvě legendy jsou žánrově velice těžko zařaditelné a oscilují někde mezi
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Jiří Šubrt, Ph.D. 784 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Jiří Šubrt, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Jiří Šubrt, Ph.D. 18 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Eva Stehlíková 117 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Mgr. Martin C. Putna, Dr. 209 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Eva Kuťáková, CSc. 339 kB