velikost textu

Postavení žen a "ženská otázka" v pozdně viktoriánské a edwardiánské společnosti

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Postavení žen a "ženská otázka" v pozdně viktoriánské a edwardiánské společnosti
Název v angličtině:
The position of women and "women question" in late Victorian and Edwardian society
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Stanislav Tumis, M.A., Ph.D.
Školitel:
prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D.
Oponenti:
prof. PhDr. Aleš Skřivan, CSc.
Doc. PhDr. Jan Halada, CSc.
Id práce:
108248
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav světových dějin (21-USD)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
Historie - obecné dějiny (XODE)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
29. 9. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Postavení žen v britské společnosti na přelomu 19. a 20. století ovlivňovaly na jedné straně tradiční konzervativní názory, vymezující jim místo v „soukromé (domácí) sféře“, jež měly na Ostrovech stále značný vliv a navíc byly nově zdůvodňovány teoriemi a ideologiemi sociálního darwinismu, sociálního maternalismu či eugenikou; na druhé straně se začali ke slovu hlásit představitelé a představitelky liberálních, demokratických myšlenkových směrů, tzv. new people, kteří (které) prosazovali (prosazovaly) ženskou emancipaci ve všech sférách života. Období sklonku viktoriánské a edwardiánské éry nelze vnímat jako dobu, kdy se nové názory na postavení žen ve společnosti podařilo plně prosadit; naopak, staré konzervativní koncepty, byť často v novém kontextu a v jiné, „mírnější“ verzi, měly podporu většiny britské společnosti, včetně žen samotných. Hlavním důvodem toho, proč se na přelomu 19. a 20. století nedařilo radikální požadavky feministek prosadit ve většinové společnosti, byla skutečnost, že se toto hnutí omezovalo převážně na liberální elity středních vrstev a nezískalo masovou podporu.
Abstract v angličtině:
The position of women in British society at the turn of the 19th and 20th centuries was influenced by the traditional conservative ideas which allocated their place in “private (domestic) sphere”; these views continued to have in Britain considerable influence and they were moreover supported by the new ideologies of social darwinism, social maternalism or eugenics. At the same time the influence of representatives of liberal, democratic ideas, the so called new people advocating women emancipation in all spheres of life largely grew. It is not possible to perceive the end of Victorian and Edwardian era as a period in which the modern ideas on women position in society succeeded; on the contrary old conservative concepts though often in new context and another “more moderate” version had the support of the majority of British society, including women. The main reason why the feminists failed to enforce their radical claims at the turn of the 19th and 20th centuries lied in the fact that women movement was confined largely to the liberal elites of middle classes and failed to obtain wider support.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Stanislav Tumis, M.A., Ph.D. 1.86 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Stanislav Tumis, M.A., Ph.D. 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Stanislav Tumis, M.A., Ph.D. 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. 98 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Aleš Skřivan, CSc. 166 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. PhDr. Jan Halada, CSc. 109 kB