velikost textu

František Šimáček (1834-1885), novinář a nakladatel

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
František Šimáček (1834-1885), novinář a nakladatel
Název v angličtině:
František Šimáček (1834-1885), journalist and publisher
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Pavel Muchka
Vedoucí:
doc. PhDr. Magdaléna Pokorná, CSc.
Oponent:
prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc.
Id práce:
108230
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českých dějin (21-UCD)
Program studia:
Historické vědy (N7105)
Obor studia:
Historie (HIS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
9. 9. 2015
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
české země - 19. století - český národ - novinářství - nakladatelství - český spisovatel - národohospodářství
Klíčová slova v angličtině:
Czech Lands - 19th century - Czech Nation - Journalism - Publishers - Czech writer - National Economics
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce František Šimáček (1834–1885), novinář a nakladatel, si klade za cíl představit na několika úrovních výraznou postavu českého nacionalismu padesátých až osmdesátých let 19. století, a to v záběru novinářském, nakladatelském, národním, národohospodářském a rodinném. Hlavní metodou práce je biograficky zaměřená interpretace primárních pramenů, především osobní korespondence a dalšího archivního materiálu z fondů Literárního archivu Památníku národního písemnictví, Knihovny Národního muzea a Archivu Náprstkova muzea asijských, afrických a amerických kultur. Na základě toho vznikla chronologicky pojatá konstrukce Šimáčkových životních osudů, veřejných a profesních aktivit. V současnosti není k tématu dostatečná odborná literatura, která by detailně analyzovala rozsah činností Františka Šimáčka v kontextu českého myšlení 19. století. Torzovitě zachované archivní materiály nám však plně neumožňují rekonstrukci Šimáčkových kontaktů se všemi významnými aktéry českého kulturního a politického života. Ve snaze představit Šimáčkova přátelství v horizontu několika let je v interpretační části práce vybrán hlubší vztah s Boženou Němcovou jako příklad dlouhodobého kontaktu se spisovatelem, kterému bylo i v Šimáčkově periodiku umožněno se veřejně představovat. Pro formování myšlenkového světa Františka Šimáčka bylo rozhodující setkání a následná spolupráce s Vojtou Náprstkem, který svými aktivitami posouval českou společnost k moderním názorům. F. Šimáček své pokrokové postřehy dokazoval i prostorem, ve kterém umožnil vyniknout své manželce Barboře Ludmile, rozené Křížkové, jež je považována za významnou představitelku první generace ženského emancipačního hnutí v českých zemích. V práci je věnována výrazná pozornost právě této ženě, jejíž početná korespondence nám umožňuje představit rodinné poměry u Šimáčků a myšlenkový svět emancipované ženy 19. století. Stěžejní celoživotní prací Františka Šimáčka byla novinářská činnost redaktora a vydavatele, která mu umožnila veřejně prezentovat osobitý koncept moderního českého národa a přinesla mu také těžké životní okamžiky, včetně soudního stíhání. I v nakladatelské činnosti zdůrazňoval F. Šimáček důležitost neustálého vzdělávání národa, které povede k jeho rozkvětu. Závěrem je nastíněna cesta, kterou se vydal Šimáčkův závod po jeho smrti, ve snaze zajistit plnou kontinuitu původního programu, který k formování sebevědomého moderního českého národa výrazně přispěl.
Abstract v angličtině:
Abstract The master thesis František Šimáček (1834-1885), the Journalist and Publisher tries to introduce an important person of the Czech nationalistic movement of the 1850’s-1880’s from different aspects, i. e. concerning his activity in the fields of journalism, publishing, national movement, national economy and his family life. General research method used in the thesis is biographically focused analysis of the primary sources, mainly private correspondence and other documents from collections of the Literary Archive of the Museum of Czech Literature, the National Museum Library and the Náprstek Museum of Asian, African and American Cultures. Based on the method, the chronological construction of history of Šimáček’s life, his public and professional activities was outlined. Sufficient literature concerning the topic which would analyse in detail scope of activities of František Šimáček in the context of the Czech intellectual milieu in the 19th century is unfortunately lacking in the meantime. Fragmentarily preserved archival documents do not allow us to follow Šimáček’s public contacts with all important actors of the Czech cultural and political life in the 19th century. Therefore, a deeper relationship with Božena Němcová was chosen as an example of Šimáček’s steadier and lasting friendships with writers who enjoyed the opportunity to publish their works in Šimáček’s journal. Meeting with Vojta Náprstek was essential for Šimáček’s intellectual horizon. Náprstek’s modern opinions promoted intellectual progress in the Czech society and modern attitudes of Šimáček found their manifestation in his allowance of free space for development of his wife Barbora Ludmila, née Křížková who is considered to be an important representant of the first generation of the Czech emancipative movement in the Czech lands. Particular attention is payed to Šimáček’s wife whose comprehensive correspondence allows us to take a closer look at conditions of Šimáček’s family and at intellectual horizon of an emancipated woman in the 19th century. Šimáček’s principal and lifelong work consisted in the journalistic editing and publishing activity which not only allowed him to present his original conception of the modern Czech nation, but also brought about his life’s hardships including jailing. In his publishing activity, František Šimáček emphasized also the importance of unceasing education of the nation leading to its hayday. Later activity of Šimáček’s publishing house carried out after his death is outlined in the closing part of the thesis. The publishing house strived to follow Šimáček’s life long idea of the self-confident modern Czech nation.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Pavel Muchka 1.07 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Pavel Muchka 1.28 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Pavel Muchka 249 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Pavel Muchka 253 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Magdaléna Pokorná, CSc. 61 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc. 54 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc. 63 kB