velikost textu

Keltské kmeny v Malé Asii

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Keltské kmeny v Malé Asii
Název v angličtině:
The Celts in Asia Minor
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Martin Trefný, Ph.D.
Školitel:
prof. PhDr. Jan Bouzek, DrSc.
Oponenti:
prof. PhDr. Jan Bažant, CSc.
PhDr. Natálie Venclová, DrSc.
Id práce:
108223
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav pro klasickou archeologii (21-UKAR)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
Klasická archeologie (XARK)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
19. 11. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Tato disertační práce se souhrnně zabývá problematikou keltských (galatských) kmenů na území Malé Asie. Její jednotlivé části se zaměřují zejména na následující témata: 1. Historie keltských kmenů na území Malé Asie; zprávy antických autorů, vztahující se ke Keltům (Galatům); pronikání Keltů na Balkánský poloostrov a do Řecka; vznik galatského státu; boje mezi helénistickými panovníky a Galaty; otázky kultu, společnosti a politického uspořádání; městská centra Galatů; zánik galatského panství a asimilace Galatů. 2. Archeologické doklady přítomnosti keltských/galatských kmenů ve střední Anatolii; jednotlivé typy archeologických nálezů. 3. Reflexe přítomnosti keltských/galatských kmenů a s nimi spojených historických událostí v helénistickém figurálním umění; sochařství, toreutika, terakota. 4. Vyhodnocení a interpretace. Keltské kmeny se začaly na Balkánském poloostrově objevovat již v poslední třetině 4. stol. a v raném 3. stol. př. Kr. a mezi lety 279 až 277 př. Kr. zde dokonce vznikl keltský státní útvar s hlavním městem Tylis (Tylisské království). Současně pronikli Keltové do Řecka, kde se v roce 278 př. Kr. neblaze proslavili v souvislosti s ohrožením posvátného okrsku v Delfách. Po této události se část keltských družin posunula v reakci na vyzvání bithýnského panovníka Nikoméda směrem k Hellespontu, poněvadž Níkomédés zamýšlel využít jejich služeb ve svých dynastických sporech. Keltská přítomnost na území Malé Asie však znamenala trvalou hrozbu pro toto území. V roce 275/4 př. Kr. nebo o málo později byli Keltové poražení Antiochem I., který byl v této souvislosti maloasijskými řeky označován jako „Sotér“ (spasitel). Ačkoli Galatům byla vykázána sídla v severovýchodní Frýgii, přesto však jejich tlupy nadále ohrožovaly okolní kmeny svými nájezdy. Galatové byli sice poražení ve dvou bitvách (230 a 228 př. Kr.) Attalem I., avšak nové boje se rozhořely opět za Eumena II. Až teprve po těchto bojích dochází k utlumení galatských nájezdů.
Abstract v angličtině:
This thesis contains the following basic aspects of Celtic/Galatean penetration and presence in Anatolia (central Turkey). 1. Historical background and survey; records of the ancient authors concerning the Celts and Galatians; Celtic penetration through the Balkans and Greece to Galatia; the establishment of the Galatian state; the struggle between the Hellenistic kings and the Galatians; questions of cult, society, policy and urban living and the decline of the Galatian tribes in Anatolia. 2. The archaeological evidence for a Celtic/Galatian presence in Turkey in general and in central Anatolia in particular; groups of monuments and archaeological material. 3. Reflections of the historical events in the figurative art of Antiquity; sculpture; toreutics; terracotta. 4. Evaluation and interpretation. Having left Central Europe, the Celts passed through the Balkans in the fourth and early third century BC and established here between 279 and 277 BC a Celtic state called the Tylis Kingdom. Contemporaneously they entered Greece, where they and their chieftain Brennos were infamous as the bands, endangering the sacred area of Delphi in 278 BC. After this incident a part of the Celts moved on to the Hellespont, reacting to the invitation of Hellenistic Bithynian ruler Nikomedes to assist him by struggle of political dominancy. This invitation, however, created a permanent danger to the surrounding regions. The Celts were defeated in 275/4 BC by Antiochos I, who was thenceforth known among the Greeks of Asia Minor by the epithet “Soter” (the Saviour). Although they were settled in north-east Phrygia, their tribes nevertheless continued to endanger the local population. They were defeated again in two battles (230 and 228 BC) by Attalos I., but Eumenes II found new conflicts with the Galatians necessary.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Martin Trefný, Ph.D. 1.6 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Martin Trefný, Ph.D. 40.1 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Martin Trefný, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Martin Trefný, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Jan Bouzek, DrSc. 76 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Jan Bažant, CSc. 217 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Natálie Venclová, DrSc. 276 kB