velikost textu

Berkeley's metaphysics and epistemology between common sense and science

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Berkeley's metaphysics and epistemology between common sense and science
Název v češtině:
Berkeleyho metafyzika a epistemologie mezi common sense a vědou
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Marek Tomeček
Školitel:
doc. RNDr. Josef Moural, CSc.
Oponenti:
doc. James Hill, Ph.D.
Prof. David Berman
Id práce:
108121
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Program studia:
Filozofie (P6101)
Obor studia:
Filozofie (XFIL)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
9. 11. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Abstrakt:
Cílem práce je vstřícná interpretace Berkeleyho imaterialismu, která nevychází z předpokladu, že celý systém je v zásadním smyslu chybný. Čtení základních textů odkrývá nové sémantické vztahy mezi důležitými filozofickými pojmy v imaterialismu. Tradiční interpretace vnímá rozpor imaterialismu a common sense (zdravý rozum), přestože Berkeley věnuje celou jednu knihu vysvětlování své pozice v tomto směru. Tvrdí, že jeho systém je bližší common sense než materialismus, protože nepřekrucuje významy klíčových slov “vědět”, “jistý” a “skutečný”. Zároveň poukazuje na nesmyslnost slov “vnější předmět”, “absolutní existence” atd., čímž zamítá už samotný sémantický rámec, ve kterém se odehrává tradiční diskuse o realismu, idealismu, fenomenalismu a solipsismu. Berkeleyho vlastní definice předmětu vnímání se primárně nachází v jeho vědecké teorii vidění, ze které je zobecněna na metafyzickou úroveň. A jelikož jeho optický program se v podstatě skládá z psychologie vidění, je i jeho metafyzické ukotvení omezeno na spojování idejí jakožto psychologických entit, které jsou privátní každému vnímajícímu, z nichž tento konstruuje předměty vnímání. Pokud jsou ale věci pouhými soubory idejí a ideje závisejí na vnímající mysli co do své existence, co se s věcmi stane, když ideje nejsou v mysli, když nejsou vnímány? Ortodoxní interpretace tvrdí, že se Berkeley v tento okamžik odvolá na Boha, všudypřítomného věčného pozorovatele, který všechno vidí a tím i všechno udržuje v existenci. Tato interpretace má však v textech minimální oporu a na několika místech jim explicitně odporuje, a musí být proto odmítnuta. Berkeley ve skutečnosti zastává extrémní pozici a tvrdí, že nevnímané věci vůbec neexistují. Jeho ontologie je přesto dost silná i pro vědecké účely, protože existuje daleko více idejí, než jsme si vědomi při vnímání – díky stálému opakování totiž už jednotlivé ideje nevnímáme, ale spojujeme si je automaticky do souborů. ...
Abstract v angličtině:
The aim of the dissertation is to provide a sympathetic interpretation of Berkeley’s immaterialism that does not proceed on the assumption that there is something fundamentally wrong with the system itself. Careful close reading uncovers new semantic relationships between important philosophical concepts in immaterialism. Although traditionally viewed as anti common-sense, Berkeley devotes one whole book to explaining his position on common sense. He claims that his system is closer to it than materialism because it does not distort the meanings of such key words as “know”, “certain” and “real”. Furthermore, he empties words “external object”, “absolute existence” etc. of their meaning, thus precluding the very semantic framework within which the traditional debate about realism, idealism, phenomenalism and solipsism takes place. Berkeley’s own definition of the object of perception is to be found primarily in his scientific theory of vision, from which it is generalized into a metaphysics. And since his optical programme provides a psychology of vision, also the immaterialist metaphysical underpinning limits itself to connecting ideas as psychological entities private to each perceiver and construing objects of perception out of them. But if things are just collections of ideas and ideas are mind-dependent entities, what happens to things when the ideas are not in the mind, when they are not perceived? The orthodox interpretation has Berkeley bring in God, the never-sleeping cosmic observer who sees everything, thus keeping everything in existence. But this interpretation has little support in the texts and in some places goes against them, so it has to be rejected. Berkeley in fact takes the hard line and claims that unperceived things do not exist at all. ...
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Marek Tomeček 892 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Marek Tomeček 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Marek Tomeček 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Josef Moural, CSc. 92 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. James Hill, Ph.D. 618 kB
Stáhnout Posudek oponenta Prof. David Berman 244 kB