velikost textu

Plasma polymers in the nanostructured and nanocomposite coatings

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Plasma polymers in the nanostructured and nanocomposite coatings
Typ:
Disertační práce
Autor:
Artem Shelemin, Ph.D.
Školitel:
prof. RNDr. Hynek Biederman, DrSc.
Oponenti:
prof. RNDr. Vladimír Čech, Ph.D.
Ing. Jiří Vyskočil, CSc.
Konzultanti:
RNDr. Ondřej Kylián, Ph.D.
doc. Ing. Andrey Shukurov, Ph.D.
Id práce:
108079
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF)
Program studia:
Fyzika (P1701)
Obor studia:
Biofyzika, chemická a makromolekulární fyzika (4F4)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
15. 6. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
plazmový polymer, nanočástice, tenká vrstva, nanostruktury
Klíčová slova v angličtině:
plasma polymer, nanoparticle, thin film, nanostructures
Abstrakt:
Název prace: Plazmové polymery v nanostrukturovaných a nanokompozitních vrstvách Autor: Artem Shelemin Katedra: Katedra makromolekulárni fyziky Vedoucí doktorské práce: Prof. RNDr. Hynek Biederman, DrSc. Abstract: V této práci jsou shrnuty výsledky dosažené b hem mého studia nanostrukturovaných a nanokompozitních vrstev plazmových polymer . Bylo vyvinuto a studováno n kolik alternativních experimentálních postup , které využívají plazmové technologie jak za sníženého tlaku (plynové agrega ní zdroje, depozice pod velkým úhlem), tak i za atmosférického tlaku (dielektrický bariérový výboj a plazmová tryska). V rámci práce byly pipravovány nano ástice kov a oxid kov Ti/TiOx a AlOx i nano ástice plazmových polymer SiO-x(CH) a Nylon 6,6. Byla provedena podrobná charakterizace morfologie pipravovaných povlak pomocí metod AFM a SEM i jejich chemického složení, které bylo studováno pomocí metod XPS a FTIR. Klí ová slova: plazmový polymer, nano ástice, tenká vrstva, nanostruktury
Abstract v angličtině:
Title: Plasma polymers in the nanostructured and nanocomposite coatings Author: Artem Shelemin Department / Institute: Department of the Macromolecular Physics Supervisor of the doctoral thesis: Prof. RNDr. Hynek Biederman, DrSc. Abstract: The thesis represents the main results of my research work aimed to study nanostructured and nanocomposite films of plasma polymer. A few alternative experimental approaches were developed and investigated which ranged from low pressure (gas aggregation cluster sources and glancing angle deposition) to atmospheric pressure (dielectric barrier discharge and plasma jet) plasma processing. The metal/metal oxide Ti/TiOx, AlOx and plasma polymer SiOx(CH), Nylon 6,6 nanoparticles were prepared. The analysis of morphology of deposited plasma polymer coatings was performed by AFM and SEM. The chemical composition of films was studied by XPS and FTIR. Keywords: plasma polymer, nanoparticle, thin film, nanostructures
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Artem Shelemin, Ph.D. 9.52 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Artem Shelemin, Ph.D. 38 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Artem Shelemin, Ph.D. 19 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Hynek Biederman, DrSc. 52 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Vladimír Čech, Ph.D. 133 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Jiří Vyskočil, CSc. 87 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Josef Štěpánek, CSc. 161 kB