velikost textu

Obraz Jiného v arménských pramenech 16.-18. století: vznik a vývoj etnického stereotypu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Obraz Jiného v arménských pramenech 16.-18. století: vznik a vývoj etnického stereotypu
Název v angličtině:
The depiction of Others in Armenian sources of the 16th-18th centuries
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Petra Košťálová
Školitel:
prof. PhDr. Leoš Šatava, CSc.
Oponenti:
Mgr. Tomáš Šmíd, Ph.D.
Doc. PhDr. Emil Souleimanov, Ph.D.
Id práce:
108051
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav etnologie (21-UETN)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
Etnologie (XETN)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
19. 11. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Disertační práce pod názvem Obraz Jiného v arménských pramenech 16.-18. století je koncipována jako vědecká práce nacházející se na pomezí dvou disciplín – etnologie a historie. Úvodní kapitoly věnované formování stereotypních obrazů Jiných a základním atributům arménské identity mi posloužily jako určitý odrazový můstek pro analýzu arménských historických textů. Sekundárně mi pak umožnily uchopit problematiku tradiční dichotomie My versus Oni na příkladě lokálních arménských komunit a jejich hlavních „nepřátel“ – muslimů, heretiků a konvertitů. Mou snahou bylo zachytit vztahy mezi Armény a jejich sousedy muslimy ještě přes kodifikací etnických stereotypů v období rostoucího nacionalismu. Základní část disertace nazvaná My a Oni: kategorie Jiných očima arménských kronikářů z pohraničí je založena převážně na studiu primárních pramenů – dobových arménských kronik a kolofonů. Je sondou do regionální historie; mikrohistorií okolí Vanského jezera v 17. a 18. století. Na jejím příkladě se odrážejí i dějiny celé Osmanské říše a jejího postupného úpadku, degradace postavení dhimmi a rostoucí tenze mezi zemědělci a nomády, mezi populací poddaných rajů a vládnoucími sultánovými kuly, a konečně mezi muslimy a ne-muslimy. Zvláštním přínosem těchto kronik je hned několik aspektů – jsou dosud mezi vědci málo známé a nepřeložené do jiných jazyků než arménštiny; a pocházejí z regionu, v němž tradičně panovala vysoká míra náboženského a sociálního napětí. Jedná se rovněž o badateli poněkud opomíjený historický přechod mezi obdobím středověku a reformami věku moderního, který způsobil významné změny v mentalitách minorit Osmanské říše a rovněž v kodifikovaných obrazech Jiných, jejichž důsledky se tragicky projevily zejména za první světové války.
Abstract v angličtině:
The dissertation titled The Depiction of Others in Armenian Sources of the 16th – 18th Centuries is conceived as scholarly research at the boundary between two disciplines – ethnology and history. The introductory chapters devoted to the formation of the stereotypical images of Others and to the fundamental attributes of the Armenian identity served as a sort of springboard for my analysis of Armenian historical texts. Secondarily, they permitted me to tackle the question of the traditional “Us against Them” dichotomy, taking as an example the local Armenian communities and their chief “enemies” – Muslims, heretics and converts. My effort has been to capture the relations between the Armenians and their Muslim neighbors before ethnic stereotypes had been codified during the period of growing nationalism. The main part of the dissertation, titled We and They: Categories of Others in the Eyes of Armenian Chroniclers from the Frontiers, is based mainly on the study of primary sources – period Armenian chronicles and colophons. It is a probe into regional history; a microhistory of the Lake Van region in the 17th and 18th centuries. Reflected in its example is the history of all of the Ottoman Empire and its gradual decline, the deterioration of the standing of the dhimmi and the growing tensions between farmers and nomads, between populations of subjugated reaya and the ruling sultan’s kuls, and finally between Muslims and non-Muslims. These chronicles are particularly valuable in several respects – they are still little known among scholars, they have not been translated into any languages other than Armenian, and they come from a region where a high degree of religious and social tension has traditionally been prevalent. Also involved is the transition between the Middle Ages and the reforms of the modern age.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Petra Košťálová 4.67 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Petra Košťálová 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Petra Košťálová 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Leoš Šatava, CSc. 143 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Tomáš Šmíd, Ph.D. 98 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. PhDr. Emil Souleimanov, Ph.D. 136 kB