velikost textu

Mimosoudní řešení sporů (ADR) se zaměřením na mediaci

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Mimosoudní řešení sporů (ADR) se zaměřením na mediaci
Název v angličtině:
Alternative Dispute Resolution focusing on Mediation
Typ:
Disertační práce
Autor:
JUDr. Martina Doležalová, Ph.D.
Školitel:
prof. JUDr. Monika Pauknerová, DSc.
Oponenti:
doc. JUDr. Vladimír Balaš, CSc.
JUDr. Ing. Bohumil Poláček
Id práce:
108018
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu (MPS-PMO)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
3. 9. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Mediation, Lawyer-Mediator, Code of Conduct for Lawyers-Mediators, Mediation Clause, Success (satisfaction) Fee in Mediation, Agreement to Mediate, Enforcebility of Mediation Agreement, Registered Mediator
Klíčová slova v angličtině:
Mediace, advokát-mediátor, etický kodex advokáta-mediátora, mediační doložka, odměna za úspěch v mediaci, smlouva o provedení mediace, vykonatelnost mediační dohody, zapsaný mediátor
Abstrakt:
Anotace Tato disertační práce se zaměřuje zejména na problematiku v českém prostředí poměrně novou, a to na mediaci v netrestních věcech, upravenou zákonem č. 202/2012 Sb. Autorka ji zařazuje do systému jednoho z několika alternativních způsobů řešení sporu, z čehož v druhé části analyzuje metodu med-arb. Ve třetí části analyzuje samotný mediační proces se zaměřením na jeho právní aspekty. Čtvrtá část této práce je věnována komparační studii vybraných zemí, a to v oblasti civilního práva ( Rakousko, Itálie, Nizozemí, Německo, Francie, Belgie, Slovensko) a v právní oblasti anglosaské (UK) Pátá část práce pak analyzuje českou právní úpravu.Autorka navrhuje ve své práci úpravy de lége ferenda i úpravy, které nejsou potřebné být řešeny změnou zákona, ale jen výkladem jednotlivých ustanovení. Práci doplňuje o výběr ze zahraniční judikatury, neboť česká judikatura dosud zcela chybí. Závěr tvoří analýza etického kodexu advokáta-mediátora, který bude aktuálně publikován směrem k advokátům - zapsaným mediátorům.
Abstract v angličtině:
Abstract This dissertation focuses in particular on a subject matter, that is relatively new in the Czech environment. It is mediation in civil (noncriminal) matters, governed by Act 202/2012 Coll. The author classifies it as one of the several methods of alternative dispute resolution. In the second part of her work she analyzes the med-arb method. In the third part of the dissertation, the author analyzes the mediation process itself, and specifically focuses on its legal aspects. The fourth part of the dissertation includes a comparative study of selected countries, in the field of civil law (Austria, Italy, Netherlands, Germany, France, Belgium, Slovakia) and the Anglo-Saxon law (UK). The fifth part of the dissertation analyzes the Czech legislation. The author suggests adjustments de lege ferenda as well as amendments that do not require any changes of the law, but that can be addressed through the interpretation of individual provisions. The author complements her work with a selection of foreign cases, as the Czech case law has been completely missing so far. The work ends with an analysis of the Code of Conduct for Lawyers-Mediators, which will be currently published for lawyers - registered mediators.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Martina Doležalová, Ph.D. 908 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Martina Doležalová, Ph.D. 147 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Martina Doležalová, Ph.D. 82 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Monika Pauknerová, DSc. 127 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Vladimír Balaš, CSc. 339 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Ing. Bohumil Poláček 45 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 127 kB