velikost textu

Prostredie ako determinant páchania trestnej činnosti

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Prostredie ako determinant páchania trestnej činnosti
Název v angličtině:
Environment as a determinant of criminal behaviour
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Bc. Igor Nikolaj Barilik, M.Sc.
Školitel:
prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
Oponenti:
doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D.
prof. PhDr. Květoň Holcr, DrSc.
Id práce:
108007
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Trestní právo, kriminologie a kriminalistika (TRESTNI)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
21. 1. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Environmentální kriminologie – teorie racionální volby – teorie rutinních aktivit – teorie vzorců zločinu – mapování kriminality – prevence kriminality
Klíčová slova v angličtině:
Environmental criminology – rational choice perspective – routine activity approach – crime pattern theory – crime mapping – crime prevention
Abstrakt:
Anotace Dizertační práce pojednává o tématech environmentální kriminologie zkoumající zločinnost ve vztahu k prostředí, ve kterém se vyskytuje. Environmentální směr vychází z premisy, že výskyt kriminality v prostředí není náhodný ani uniformní, naopak rozličné druhy a formy trestné činnosti se koncentrují do určitých míst a časových období. Vlastnosti prostředí sehrávají významnou roli v tom, jak se v něm lidi chovají, a je proto možné ho zkoumat jako jeden z nejdůležitějších determinantů páchání trestné činnosti. Účelem práce je komplexně představit české a slovenské kriminologické a právnické obci historické pozadí, vývoj a současné verze základních teorií environmentální kriminologie, jakož i jejich implikace a využití při analýze a prevenci kriminality. V teoretické části práce rozebírá teorii racionální volby, přístup rutinních aktivit a environmentální meta-teorii vzorců zločinu. V analytické pasáži představuje základy metody mapování kriminality a metody geografického profilování, a taktéž nabízí názornou ukázku toho, jak je možné techniky statistické analýzy a mapování použít na policejní data trestných činů krádeží věcí z motorových vozidel na území hlavního města Prahy v prvním čtvrtletí roku 2014. Ve třetí části práce pojednává o praktických implikacích environmentální kriminologie pro kontrolu a prevenci kriminality v oblasti environmentálního designu a urbánního plánování, situační prevence zločinu a policejní činnosti orientované na problémy.
Abstract v angličtině:
Abstract The dissertation discusses topics in environmental criminology, which is concerned with crime in relation to the environment where it occurs. The environmental approach is based upon a premise that occurrence of crime in space is neither random nor uniform. On the contrary, various types and forms of criminal activity tend to concentrate in certain places during certain times. Environmental characteristics play an important role in behaviour of individuals, hence it is possible to analyse them as one of the most important determinants of criminal behaviour. The aim of the thesis is to comprehensively introduce to the Czech and Slovak legal and criminological scholarship historical background, development and the main contemporary theoretical approaches in environmental criminology, as well as their implications and utilization in crime analysis and crime prevention. The theoretical part discusses in detail rational choice perspective, routine activity approach and crime pattern theory as an environmental meta-theory. The analytical part introduces the basics of the methods of crime mapping and geographical profiling. It also demonstrates how statistical and mapping techniques can be utilized in practice, using a set of police data concerning thefts from motor vehicles in Prague during the first quarter of 2014. The third part presents practical implications of environmental criminology theories in crime control and crime prevention in the fields of environmental design and urban planning, situational crime prevention and problem oriented policing.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Bc. Igor Nikolaj Barilik, M.Sc. 8.01 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Bc. Igor Nikolaj Barilik, M.Sc. 53 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Bc. Igor Nikolaj Barilik, M.Sc. 41 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. 131 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D. 151 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Květoň Holcr, DrSc. 211 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 127 kB