velikost textu

Svatý Jan Nepomucký: Mýtus a antimýtus v české literatuře

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Svatý Jan Nepomucký: Mýtus a antimýtus v české literatuře
Název v angličtině:
St. John of Nepomuk: Legend and anti legend in Czech literature
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Marie Jandásková
Vedoucí:
doc. PhDr. Jiří Hošna, CSc.
Oponent:
PhDr. Václav Vaněk, CSc.
Id práce:
107993
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Program studia:
Filologie (B7310)
Obor studia:
Český jazyk a literatura (CJL)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
4. 2. 2013
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Svatý Jan Nepomucký, svatojanský, svatojanská legenda, svatojanská antilegenda, nepomucenský kult, kult Jana z Pomuku, barokní legenda, nepomucenská homiletika, Johánek z Pomuku, Velflínův Jan
Klíčová slova v angličtině:
St. John of Nepomuk, Midsummer (St. John´s), St. John´s legend, St. John´s anti-legend, cult of Nepomuk, cult of John of Pomuk, baroque legend, homiletics of Nepomuk, Johanek of Pomuk, Velflin´s John
Abstrakt:
Práce předkládá svatého Jana Nepomuckého nejprve jako historickou osobnost, dále jako barokní konstrukt v podání Bohuslava Balbína. Nahlíží také do geneze svatojanské antilegendy skrze dvousetleté spory o Janovu osobu. Předkládaný text pokládá nepomucenskou legendu za minimálně stejně životaschopnou jako antilegendu, důkaz pro toto tvrzení spatřuje v současných svatojanských slavnostech.
Abstract v angličtině:
This bachelor thesis deals with the translation of the character of John of Nepomuk. First, it is focused on the character of John of Nepomuk like the historical personality. Second, this thesis describes character of John of Nepomuk like the baroque construct in literary works of Bohuslav Balbin. The thesis also deals with the genesis of St. John´s anti-legend. The genesis is observed through long disputes about the character of John of Nepomuk. The translation considers the Nepomuk´s legend to be at least as viable as the anti-legend. The proof of this theory that regards the both legend viable, the thesis recognizes in current Midsummer (St. John´s) festivities.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Marie Jandásková 741 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Marie Jandásková 28 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Marie Jandásková 38 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Jiří Hošna, CSc. 201 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Václav Vaněk, CSc. 221 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 80 kB