velikost textu

Liturgický prostor. Reflexe uspořádání kostela.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Liturgický prostor. Reflexe uspořádání kostela.
Název v angličtině:
The place of worship. Reflection of the arrangement of the church.
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Ing. arch. Jiří Kupka, Ph.D.
Oponenti:
ThLic. Mgr. Jan Kotas
prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.
Id práce:
107948
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Katedra pastorálních oborů a právních věd (26-KPAO)
Obor studia:
Katolická teologie (T)
Přidělovaný titul:
---
Datum obhajoby:
29. 9. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Stavba nového kostela a jeho uspořádání představuje pro architekta složitý úkol. Neméně složitým úkolem je rekonstrukce, údržba či změna vnitřního uspořádání historického kostela. Ode všech zainteresovaných – architekta, pořizovatele i uživatele (ale i úřadů, památkářů, obyvatel) – vyžaduje určitou základní znalost všech nejdůležitějších aspektů pojetí kostela resp. liturgického prostoru, který nemá jen svou architektonickou a funkční stránku, ale má i hluboký symbolický a teologický význam. Na stavbu kostela a na jeho uspořádání jsou církví kladeny vysoké požadavky zahrnuté v řadě dokumentů různé povahy. Další informace, které vycházejí z tisíciletého vývoje a zkušeností Církve se sakrální architekturou, jsou obsaženy v teologické literatuře a v dalších pramenech. Cílem této práce je vytvoření jednoduché příručky shrnující základní požadavky na stavbu a uspořádání kostela resp. liturgického prostoru (architektonická, urbanistická, krajinářská, umělecká a památkářská, funkční a provozní na straně jedné a teologická a symbolická na straně druhé) jeho částí (oltář, ambon, sedes). Pro potenciální čtenáře (architekty, studenty architektonických oborů, památkáře, kunsthistoriky, úředníky, správce budov) shrnuje základní požadavky a potřeby, jež mohou být podkladem k dalšímu studiu a praktickému uplatnění. Práci doplňuje stručný přehled vývoj formy sakrální architektury a uspořádání liturgického prostoru, který se i dnes může stát vhodnou inspirací či vzorem k současným realizacím. Klíčová slova: kostel, synagoga, liturgický prostor, teologie, symbol, historie, památková péče, církevní dokumenty
Abstract v angličtině:
Abstract Building a new church and its arrangement impersonate a difficult task for an architect. No less difficult challenge is the reconstruction, upkeep or modification of inner alignment of a historical church. It needs from all concerned subjects – the architect, the submitter and the user (but also offices, conservationists, inhabitants) – basic knowledge about the most important aspects of conception of church, or liturgical space, which has not only its architectonical and functional site, but also a deep symbolical and theological meaning. The church has many requirements about the church building, which are described in many documents of different character. The other information (coming from millennial development and experience with sacral architecture) is involved in theological literature and other sources. Object of this study is making up a simple guide book summarizing all basic requirements (architectonical, artistic, urbanistic, landscape planning, functional and operational, conservationistical and on the other hand theological and symbolical) of building and alignment of a church or liturgical space, its parts (altar, ambon, sedes). For potential readers (architects, students of historical studies, conservationists, historians of art, officers and housekeepers) this study summarize basic needs and requirements which can be basis of next study and practical use. Also a compendious review of development of the form of sacral architecture and liturgical space arrangement is added in this work because even nowadays it can be an appropriate source of inspiration or paradigm for actual realizations. Key words: church, synagogue, liturgical space, theology, symbol, history, conservation, church documents
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Ing. arch. Jiří Kupka, Ph.D. 3.83 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Ing. arch. Jiří Kupka, Ph.D. 40 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Ing. arch. Jiří Kupka, Ph.D. 40 kB
Stáhnout Posudek oponenta ThLic. Mgr. Jan Kotas 215 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. 57 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 234 kB