velikost textu

Modelování vlivu malých vodních nádrží na povodňové události

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Modelování vlivu malých vodních nádrží na povodňové události
Název v angličtině:
Modeling the impact of small water reservoirs on flood events
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
RNDr. Alice Taufmannová
Id práce:
107912
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Program studia:
Geografie (N1301)
Obor studia:
Fyzická geografie a geoekologie (NFGGD)
Přidělovaný titul:
RNDr.
Datum obhajoby:
22. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Práce se zabývá hodnocením vlivu systému malých vodních nádrží na povodňové události. Systém malých vodních nádrží v podobě suchých poldrů představuje účinné protipovodňové opatření, které nevyžaduje drastický zásah do krajiny. Systém integrované protipovodňové ochrany má své opodstatnění v horských území, kde je možné zachytit začátek povodňové vlny. Čtyři nádrže byly teoreticky implementovány do horní části povodí Rolavy v Krušných horách. Povodí Rolavy tvoří heterogenní povodí s plochým reliéfem v pramenné oblasti a sevřeným údolím ve střední části. Rozliv vody během povodní je možný pouze v dolní části povodí. Modelování srážko-odtokového procesu probíhalo v modelu HEC-HMS (Hydrologic Engineering Center – Hydrologic Modeling System). HEC-HMS patří v současnosti k nejpoužívanějším celistvým srážko-odtokovým modelům. Jeho výhodami jsou jeho freeware dostupnost, přehlednost a propojení s prostředím GIS. Model byl nakalibrován na známé srážkové události září 2007 a verifikován na epizodě srpen 2006. Míry shody simulovaných a pozorovaných hydrogramů byly 0,86 a 0,89, což značí uspokojivou shodu. Návrhové simulace probíhaly na denních srážkových epizodách s dobou opakování 10, 20, 50 a 100 let. Kladný vliv protipovodňového opatření systému malých vodních nádrží v povodí byl prokázán. Výsledky simulací ukázaly snížení kulminačního průtoku povodňové vlny u všech návrhových scénářů. Klíčová slova: srážko-odtokové modelování, HEC-HMS, protipovodňová ochrana, povodí Rolavy, suché poldry
Abstract v angličtině:
Abstract This paper deals with evaluating the impact of small reservoirs on flood events. The system of small reservoirs represents an effective part of integrated flood protection in the Czech Republic. Its realisation does not require a drastic impact on the environment. The small reservoirs could influence significantly the decrease of flood flows in the mountain catchments. Four small potential uncontrolled reservoirs were implemented to the headwater part of the Rolava river basin (126 km2) in the Ore Mountains. The relief of the Rolava river basin is heterogeneous with the upper headwater part characterised as flat plain and the middle part of the river flowing through a steep valley. The only option of the river to be flooded out during the extreme floods could appear in the lower part of the river basin. The Rainfall-runoff modeling was carried out in the model HEC-HMS (Hydrologic Engineering Center – Hydrologic Modeling System). The advantages of the model are its freeware availability, good arrangement and connection with GIS. The basin model of Rolava was calibrated using the known flood event in September 2007. The verification of the basin model ran on flood event in August 2006. The value of the efficiency criterion between the simulated and measured hydrograph was 0,86 and 0,89, which means successful agreement. Four designed scenarios (10, 20, 50 and 100-year return period of 1-day precipitation) were taken to show the impact of the system of small reservoirs on the hydrological regime. The positive assessment of the role of the system of small reservoirs was proved. The results of the simulations results showed the drop of the peak discharge during all scenarios. Key words: Rainfall-runoff modeling, HEC-HMS, flood protection, Rolava river basin, uncontrolled small reservoirs
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Alice Taufmannová 18.54 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Alice Taufmannová 23 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Alice Taufmannová 8 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Jan Kalvoda, DrSc. 80 kB