velikost textu

Vývoj katechetiky v Českých zemích v letech 1920-1994

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vývoj katechetiky v Českých zemích v letech 1920-1994
Název v angličtině:
The development of the catechetics in the Czech countries in the period 1920-1994
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
ThLic. Ing. Marie Zimmermannová, Th.D.
Oponenti:
doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D.
Doc. Mgr. Michal Kaplánek, Th.D.
Id práce:
107737
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Katedra pastorálních oborů a právních věd (26-KPAO)
Obor studia:
Katolická teologie (T)
Přidělovaný titul:
---
Datum obhajoby:
29. 9. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Vývoj katechetiky v českých zemích v letech 1920–1994 RESUMÉ Předmětem licenciátní práce je katechetika jako samostatný vědní obor náležející k praktickým teologickým oborům. Cílem práce je popsat vývoj tohoto oboru v českých zemích v období let 1920–1994. Katechetika byla ve sledovaném období vyučována a vědecky rozvíjena především na teologických fakultách v Praze a v Olomouci. Zkoumané období bylo rozděleno do tří period podle postavení teologických fakult a jejich podmínek k vědecké činnosti, jež se výrazně měnily po převratných společenských událostech. Vývoj katechetiky je popsán na základě chápání obsahu jednotlivých „proměnných“, tj. témat, kterými se katechetika zabývá: identita, adresáti, úkoly, cíle, obsah a metodologie katecheze; identita katechety a jeho formace; organizace a proces katecheze a její význam v rámci pastorační činnosti církve. V prvním období mezi lety 1920–1950 působili na českých teologických fakultách Dr. Josef Hronek (Praha), Dr. Václav Kubíček a Dr. František Tomášek (oba v Olomouci). Všichni tři vydali několik teoretických prací z katechetiky a napsali celou řadu odborných článků. Na základě analýzy jejich prací lze konstatovat, že jejich závěry a doporučení korespondují s mezinárodním vývojem katechetiky. Mezi jednotlivými autory jsou jisté rozdíly. K vývoji katechetiky v tomto období přispěli i další čeští teologové, a to zejména P. Dr. Jan Evangelista Urban, OFM a P. Dr. Silvestr Maria Braito, OP v oblasti prvního hlásání, iniciační katecheze a náboženského vzdělávání dospělých. Ve druhém období mezi lety 1950–1990 byla činnost fakult velmi omezena. Z učitelů katechetiky publikovali díla z tohoto oboru pouze Dr. Stanislav Novák (Praha) a Dr. Vladimír Kryštovský (Olomouc). Čerpali jednak ze starších pramenů (zejména od Dr. Kubíčka), Dr. Kryštovský měl přístup i k některým zahraničním pracím z katechetiky, jež ve svých skriptech zohlednil. V tomto období bylo vydáno i několik velmi cenných překladů, které mohly posunout vývoj tohoto oboru u nás značně dopředu. Iniciátory i realizátory významných aktivit v oblasti katecheze dospělých byli čeští teologové, zejména Dr. Josef Zvěřina, Dr. Oto Mádr, Dr. Antonín Mandl, P. Zdeněk Bonaventura Bouše, OFM a Dr. Jan Baptista Bárta, OFM. Ve druhé polovině došlo ke vzniku Interdiecézního katechetického týmu, jež byl katecheticky formován v německém Erfurtu. Letní katechetické semináře pro tento tým a další katechety z Československa organizovala sr. Mgr. Consilie Nováková, OSU, která připravila i pět sborníků a několik katechetických publikací z těchto setkání. 1 V posledním období 1990–1994 lze tehdejší stav katechetiky posoudit zejména podle Katechetických směrnic, které vydala Česká biskupská konference v roce 1994. Odborná úroveň jejich textu ve srovnání se Všeobecným katechetickým direktoriem z roku 1971, jehož český překlad vyšel poprvé také roku 1994, ukazuje, že tvůrci směrnic měli blíže k náboženské pedagogice, která se soustředí především na pedagogickou stránku katecheze. Teologické pojetí katecheze a jeho vývoj, ke kterému došlo během 30. – 60. let v Evropě, u nás nebylo známé. 2
Abstract v angličtině:
Anglická anotace The Development of The Catechetics in Czech countries from 1920 to 1994 The Catechetics is the scientific discipline that is concerned with the process of catechesis in the context of the pastoral practice of the Church. The beginnings of this discipline can be traced back to 1774 when the teaching of Catechetics had begun at The Faculty of Theology of Charles University in Prague. The subject of this work is concerned with changes of identity of Catechetics and with development of scientific reflection of catechesis in these areas: identity of catechesis, receivers of catechesis, tasks of catechesis in the pastoral practice, identity and personality of catechist, contents and aims of catechesis, methodology and organization of catechesis. The Period under consideration is devided into three periods according to significant historical events which are: the beginning the communistic persecution of the churches in 1950 and renovation of democracy in 1990. I found out and described some very interesting catechetical works in every of these periods. They had shifted forward the development of this discipline in our countries. This work contents basic items and short characteristics of one hundred catechetical publications. The grade of catechetics of the end of traced period is ilustrated by the Catechetical Order published by the Czech Bishops Conference in 1994. This Order was derived from the General Catechetical Directory from 1971. In comparing with this document the Catechetical Order contains the modern pedagogical part but there is missing the insight into teological bases of the after-council catechetics. Key words: catechetics, catechesis, religion education, religious pedagogy, theology
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce ThLic. Ing. Marie Zimmermannová, Th.D. 1.41 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce ThLic. Ing. Marie Zimmermannová, Th.D. 57 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky ThLic. Ing. Marie Zimmermannová, Th.D. 81 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D. 157 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. Mgr. Michal Kaplánek, Th.D. 185 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof.Dr. Albert-Peter Rethmann 539 kB