velikost textu

Imaginace ve výtvarném umění

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Imaginace ve výtvarném umění
Název v angličtině:
Imagination in Art
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Hana Dočkalová
Vedoucí:
doc. PaedDr. Pavel Šamšula, CSc.
Oponent:
Mgr. Linda Arbanová, Ph.D.
Konzultant:
Mgr. Kateřina Špičková, Ph.D.
Id práce:
107667
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (M7504)
Obor studia:
Učitelství VV pro ZŠ, SŠ a ZUŠ (VV ZU)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
12. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Imaginace, filmová a audiovizuální výchova, výtvarná výchova, tvořivost, animismus
Klíčová slova v angličtině:
Imagination, Film and audiovisual Education, Art Education, creativity, animism
Abstrakt:
Název: Imaginace v umění Abstrakt: Diplomová práce se zabývá pojmem imaginace z psychologického a filosofického hlediska. Z pohledu vývoje osobnosti dítěte nahlíží funkci imaginace v souvislosti s filmovou a audiovizuální produkcí. Na vybraných ukázkách zkoumá vztah imaginace a filmové a audiovizuální tvorby. Ukázky zahrnují experimentální film a animaci, surrealistickou a avantgardní tvorbu a videoart. Didaktická část obsahuje náhled na současné pojetí filmové a audiovizuální výchovy a na pojetí tvořivosti ve výtvarné výchově. Dále uvádí didaktické příklady z praxe. Klíčová slova: Imaginace, filmová a audiovizuální výchova, výtvarná výchova, tvořivost, animismus
Abstract v angličtině:
Title: Imagination in Art Summary: This thesis deals with the concept of imagination in terms of psychological and philosophical. Regarded the function of imagination in the development of the child´s personality in relation to film and audiovisual production. It represents the relationship of imagination and the film and audiovisual works on selected examples from the period of experimental film and animation, surrealist and avant-garde work to video art. Educational section provides insight into the current approach to film and audio-visual education and the concept of creativity in Art education. It further states examples from practice. Keywords: Imagination, Film and audiovisual Education, Art Education, creativity, animism
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Hana Dočkalová 1.93 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Hana Dočkalová 193 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Hana Dočkalová 134 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PaedDr. Pavel Šamšula, CSc. 182 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Linda Arbanová, Ph.D. 56 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. ak. mal. Zdenek Hůla 55 kB