velikost textu

Nájem bytu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Nájem bytu
Název v angličtině:
Residential lease
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Mário Legnavský
Oponent:
JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D.
Id práce:
107664
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
27. 5. 2020
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
NÁJEM BYTU ABSTRAKT Cílem disertační práce je poskytnout komplexní analýzu právního institutu nájmu bytu dle současné právní úpravy (zej. zák. č. 89/2012 Sb.) v komparaci s předcházející právní úpravou (zej. zák. č. 40/1964 Sb. ve znění účinném ke dni 31. 12. 2013) a v kontextu historického ohlédnutí se za staršími právními úpravami nájmu bytu, jakož i hlavními milníky ve vývoji občanského práva na našem území. Disertační práce je vnitřně členěna na 3 kapitoly, které jsou dále rozčleněny na jednotlivé podkapitoly, oddíly a pododdíly. První kapitola je věnována vývoji právní úpravy nájmu bytu na našem území (vyjma římskoprávní úpravy) až do roku 1989. Na počátku je nastíněna římskoprávní úprava nájmu, jakož i právní úprava obsažená v středověkém Koldínově městském zákoníku. Dále jsou v obecných rysech včetně historických souvislostí popsány stěžejní civilní kodexy, které platily v uvedeném období na našem území, a to obecný zákoník občanský (císařský patent č. 946/1811 Sb. z. s.), občanský zákoník z roku 1950 (zák. č. 141/1950 Sb.) a občanský zákoník z roku 1964 (zák. č. 40/1964 Sb.). Podrobněji jsou rozpracovány jednotlivé právní úpravy nájmu bytu, případně osobního užívání, které uvedené zákoníky obsahovaly, jakož i s tématem disertační práce související části doprovodných a souvisejících právních předpisů, a to včetně související dobové judikatury. Konkrétně se zejména jedná o civilní řád soudní (zák. č. 113/1895 Z.ř.), prvorepublikové zvláštní zákony na ochranu nájemců (zák. č. 275/1920 Sb. z. a n., č. 130/1922 Sb. z. a n., č. 85/1923 Sb. z. a n., č. 85/1924 Sb. z. a n., č. 48/1925 Sb. z. a n., č. 44/1928 Sb. z. a n.), zákony z období Protektorátu Čechy a Morava (zej. zák. č. 177/1940 Sb. z. a n. a č. 63/1941 Sb. z. a n.), občanský soudní řád z roku 1950 (zák. č. 142/1950 Sb. a prováděcí nař. č. 179/1950 Sb.) a zákony o hospodaření s byty (zák. č. 138/1948 Sb., č. 67/1956 Sb. a č. 41/1964 Sb.). Druhá kapitola je věnována předcházející právní úpravě nájmu bytu obsažené v občanském zákoníku z roku 1964 (zák. č. 40/1964 Sb.) ve znění ke dni 31. 12. 2013. V jejím úvodu jsou v obecnostech popsána východiska pro vývoj práva na našem území po listopadu 1989, jakož i významné novely občanského zákoníku z roku 1964, které v uvedeném období souvisely s nájmem bytu (zák. č. 509/1991 Sb., č. 107/2006 Sb. a č. 132/2011 Sb.) Na to navazuje podrobný rozbor nájmu bytu včetně doprovodné judikatury, který je rozčleněn do jednotlivých podkapitol týkajících se vymezení povahy právní úpravy nájmu bytu, jeho pojmových znaků včetně vymezení bytu coby předmětu nájmu, subjektů nájmu bytu a vzniku nájmu bytu, práv a povinností z něj vyplývajících, nájemného, změny subjektů v důsledku přechodu nájmu bytu, jeho výměny či změny vlastnického práva k němu, a zániku nájmu bytu včetně rozboru jednotlivých výpovědních důvodů a bytových náhrad. Zvláštní pozornost je věnována oblasti regulace, resp. deregulace nájemného v uvedeném období. V závěru druhé kapitoly jsou popsány zvláštní typy nájmu (podnájem, nájem družstevního bytu a nájem bytu zvláštního určení). Třetí kapitola je věnována současné právní úpravě nájmu bytu dle občanského zákoníku (zák. č. 89/2012 Sb.) ve znění účinném k datu uzavření rukopisu této disertační práce, tj. ke dni 9. 7. 2018. V jejím úvodu je obecně popsán proces rekodifikace občanského práva v období od roku 1989 a občanský zákoník včetně jeho prozatím jediné novely (zák. č. 460/2012 Sb.). Dále následuje podrobný rozbor právní úpravy nájmu bytu, který je zejména proveden v komparaci s předchozí právní úpravou, kdy je pozornost věnována převážně jednotlivým rozdílům mezi nimi. Vzhledem k tomu, že k současné právní úpravě nájmu bytu není v řadě otázek stále ještě ustálena judikatura, tvoří nosnou konstrukci disertační práce a výchozí bod pro analýzu současné právní úpravy podrobný rozbor předcházející právní úpravy, tj. právní úpravy účinné na našem území do 31. 12. 2013, a to včetně bohaté doprovodné judikatury. Z tohoto pohledu je proto třeba chápat prezentované názory, resp. výběr již prezentovaných názorů obsažených ve třetí kapitole zejména jako příspěvky do otevřené diskuze k této problematice. Klíčová slova: Nájem bytu. Občanský zákoník. Občanské právo.
Abstract v angličtině:
RESIDENTIAL LEASE ABSTRACT This thesis aims to provide complex analysis of a legal institute of residential lease based on current legal framework (in particular Act No. 89/2012 Sb.) in comparison with the previous legal framework (in particular Act No. 40/1964 Sb., in the version effective on 31 December 2013) while considering the historical context of older legal frameworks of residential lease and the milestones in the development of civil law on our territory. The thesis is structured into 3 chapters which are further divided into subchapters, sections and subsections. The first chapter is devoted to the development of legal framework of residential lease on our territory (except for Roman law framework) until 1989. The beginning of the first chapter outlines the Roman law together with the medieval Koldín´s Code. Subsequently are described general characteristics within the historical context of the key Civil Codes which were in force in the specific period on our territory including the General Civil Code (Imperial Patent No. 946/1811 Sb. z. s.), the Civil Code of 1950 (Act No. 141/1950 Sb.) and the Civil Code of 1964 (Act No. 40/1964 Sb.). The legal frameworks of residential lease, or personal use, which were included in the mentioned codes, are elaborated on in more detail in this chapter together with relevant parts of accompanying and related legislation, including the period case law. Specifically, the Code of Civil Judicial Procedure (Act No. 113/1895 Z.ř.), first-republic laws for the protection of tenants (Act No. 275/1920 Sb. z. a n., Act No. 130/1922 Sb. z. a n., Act No. 85/1923 Sb. z. a n., Act No. 85/1924 Sb. z. a n., Act No. 48/1925 Sb. z. a n., Act No. 44/1928 Sb. z. a n.), laws from the Protectorate of Bohemia and Moravia (in particular Act No. 177/1940 Sb. z. a n. and Act No. 63/1941 Sb. z. a n.), the Civil Procedure Code of 1950 (Act No. 142/1950 Sb.) and the Housing Management Acts (Act No. 138/1948 Sb., Act No. 67/1956 Sb. and Act No. 41/1964 Sb.). The second chapter is devoted to the preceding legal framework of residential lease included in the Civil Code of 1964 (Act No. 40/1964 Sb.), in the version effective on 31 December 2013. Its introduction describes in generality the basis of the development of law on our territory after November 1989 together with a significant amendments to the Civil Code of 1964 which were in that period related to the residential lease (Act No. 509/1991 Sb., Act No. 107/2006 Sb. and Act No. 132/2011 Sb.). That is followed by a detailed analysis of residential lease with an accompanying case law which is divided into individual subchapters concerning the legal nature of the residential lease regulation, the constituent elements of the residential lease including the definition of an apartment as an object of residential lease, the subjects of residential lease and the establishment of residential lease, the rights and obligations resulting from residential lease, rent, the change of subjects of residential lease as a result of the transfer of residential lease, exchange of an apartments or change its ownership and termination of residential lease together with an analysis of individual notice reasons and apartment replacements. Special attention is devoted to the regulation or more precisely to the deregulation of rent during that period. The conclusion of the second chapter describes special types of lease (namely sublease, lease of a cooperative apartment and lease of a special purpose apartment). Third chapter is devoted to the current legal framework of residential lease according to the new Civil Code (Act No. 89/2012 Sb.) in the version effective on the date of the conclusion of this dissertation's manuscript work, i.e. on 9 July 2018. Its introduction describes the process of recodification of the civil law from the period of 1989 and Civil Code with its, for the time being, only amendment (Act No. 460/2012 Sb.). Subsequently follows detailed analysis of legal framework of residential lease based on comparison with the preceding legal framework where the most attention is devoted to the individual differences between the laws. Given that the current legal framework of residential lease does not have well-developed uniform and consistent case law yet, the main starting point and support of this thesis is coming from the legal framework applicable on our territory until 31 December 2013 including rich accompanying case law. It is therefore important to understand the presented opinions, i.e. the selection of opinions already presented in the third chapter, as contributions to an open discussion concerning the issues of this thesis. Key words: Residential lease. Civil Code. Civil law. 2
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Mário Legnavský 3.72 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Mário Legnavský 207 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Mário Legnavský 202 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D. 105 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 510 kB