velikost textu

Deixe a prostor v českém znakovém jazyce

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Deixe a prostor v českém znakovém jazyce
Název v angličtině:
Deixis and space in Czech sign language
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Dana Tučková
Vedoucí:
prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.
Oponent:
PhDr. Mgr. Klára Richterová
Id práce:
107633
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Program studia:
Čeština v komunikaci neslyšících (B7312)
Obor studia:
Čeština v komunikaci neslyšících (CN)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
12. 9. 2013
Výsledek obhajoby:
dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
český znakový jazyk, deixe, prostorová deixe, typy prostoru ve znakových jazycích, deiktické prostředky
Klíčová slova v angličtině:
Czech sign language, deixis, place deixis, space types in sign languages, deictic expressions
Abstrakt:
Abstrakt Tato bakalářská práce představuje základní prostředky vnějazykové a vnitrojazykové deixe v českém znakovém jazyce a v češtině. Vše je doplněno příklady z dalších mluvených a znakových jazyků, které se opírají o dostupnou odbornou literaturu. Větší prostor je věnován personální, časové a prostorové deixi. V práci jsou uvedeny možné způsoby rozlišení deixe a ostenze ve znakových jazycích. V souvislosti s typy gramatického prostoru ve znakových jazycích jsou představeny perspektivy popisu reálného prostoru (prožívaná a nazíraná perspektiva). V praktické části jsou popsány postupy a výsledky výzkumu věnovanému výběru perspektivy mluvčími ČZJ a češtiny v závislosti na typu popisovaného prostoru. Výsledky jsou porovnané s výsledky srovnatelného výzkumu u mluvčích ASL a angličtiny. Druhý výzkum sleduje, jaké strategie používá mluvčí ČZJ k popisu věcí rozmístěných v tzv. sdíleném prostoru a jejich porovnání se strategiemi mluvčích ASL. Součástí práce je DVD s příklady v ČZJ a dalším jazykovým materiálem získaným od respondentů. Klíčová slova: český znakový jazyk, deixe, prostorová deixe, typy prostoru ve znakových jazycích, deiktické prostředky
Abstract v angličtině:
Abstract This work presents fundamental extra-and intra- language features of deixis (referring to an entity out of the language and to an entity forward or backward in the text) in Czech sign language as well as in Czech language. The work also includes examples from other signed and spoken languages that are taken from relevant bibliography. In particular, more space is devoted to categories of contextual information referred to by deixis such as person, place, and time. Possible ways of how to distinguish deictic expressions from ostensive expressions in signed languages are introduced. In connection with different types of grammatical space in sign languages, route and survey perspectives are mentioned. In the practical part of the work there are described methods and results of the research on the choice of perspective by Czech sign language and Czech language users with regard to a different type of the described enviroment. The findings were, consequently, compared with the results from American sign language and English language. The second research focuses on strategies used by Czech sign language and Czech language users when describing the objects placed in shared space. The results are then compared with the strategies applied by American sign language users. A DVD with examples of Czech sign language and other relevant material obtained from the respondents forms is part of the bachelor work. Key words: Czech Sign Language, Deixis, Place Deixis, Space Types in Sign Languages, Deictic Expressions
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Dana Tučková 40.06 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Dana Tučková 206.46 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Dana Tučková 41 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Dana Tučková 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Alena Macurová, CSc. 55 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mgr. Klára Richterová 829 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 501 kB