velikost textu

Rodičovství - základní problematika ve světle české a francouzské právní úpravy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Rodičovství - základní problematika ve světle české a francouzské právní úpravy
Název v angličtině:
Parenthood - basic questions in the light of Czech and French law
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Eva Kundratová
Vedoucí:
doc. JUDr. Senta Radvanová, CSc.
Oponent:
doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc.
Id práce:
107624
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
24. 4. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ABSTRACT Rodičovství – základní problematika ve světle české a francouzské právní úpravy Cílem této rigorózní práce je analýza problematiky rodičovství v rámci českého a francouzského práva. Autor se snaží porovnat některé instituty českého práva s právem francouzským a poukázat na jejich společné římskoprávní kořeny. Rodina je na jedné straně poměrně stabilním institutem, na straně druhé je však velmi ovlivněna vývojem společnosti. Jednotlivé instituty rodinného právo, o kterých práce podrobněji pojednává, jsou sice velmi staré, ale i ony jsou konfrontovány se sociologickými, kulturními a vědeckými změnami, které ve společnosti probíhají. Rigorózní práce se člení na šest kapitol, jež se podrobně věnují konkrétním problematikám. První úvodní kapitola se zabývá obecným pojmem rodiny a jejím historickým a sociologickým vývojem. Kapitola druhá vedle sebe porovnává dvě velké občanskoprávní kodifikace 19. století – rakouský ABGB, z nějž vychází české rodinné právo a francouzský Code civil. Třetí kapitola je velmi rozsáhlá, zabývá se otázkou rodičovství a jeho určováním, včetně domněnek mateřství a otcovství, a to v obou právních řádech. Kapitoly čtvrtá a pátá se zabývají právními následky rodičovství, ale každá z jiného úhlu – jedna z pohledu soukromého práva, druhá z pohledu práva veřejného. Šestá kapitola je kapitolou závěrečnou. Jejím cílem je načrtnout možné další cesty vývoje rodinného práva zvláště v kontextu práva evropského.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Parenthood – basic questions in the light of Czech and French law The purpose of the thesis is to analyse some basic questions of parenthood in the framework of Czech and French law. The author tries to compare chosen Czech juridical institutes with the same institutes of French law and to point out their common roman-law bases. On the one hand the family is an institute relatively stable, but on the other hand much influenced by the development of society. Some particular juridical institutes of family law which are dealt here are very ancient. But even they are confronted with sociological, cultural and scientific changes being under way in society. The thesis is composed of six chapters, each of them dealing in detail with different aspects of parenthood. Chapter One is introductory and defines the general notion of family and its historical and social development. Chapter Two compares two great historical civil-law codifications of 19th century – Austrian ABGB (starting point of future Czech family law) and French Code civil. Third Chapter is very extensive; it deals with the question of parenthood and its determination, including presumptions of maternity and paternity in both systems of law. Fourth and Fifth Chapter concerns legal consequences of parenthood from the point of view of private and public law. Conclusion is drawn in Chapter Six. Its aim is to outline possible ways of development of family law particularly in the context of European law.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Eva Kundratová 913 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Eva Kundratová 75 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Eva Kundratová 43 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Senta Radvanová, CSc. 615 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc. 1.38 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 282 kB