velikost textu

Finanční deriváty

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Finanční deriváty
Název v angličtině:
Financial derivatives
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Ondřej Koutný
Vedoucí:
prof. JUDr. Milan Bakeš, DrSc.
Oponent:
JUDr. Michael Kohajda, Ph.D.
Id práce:
107601
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
17. 9. 2012
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt/ Finanční deriváty Účelem této diplomové práce je poskytnout úvod do finančních derivátů, které představují z hlediska práva neuspokojivě popsanou oblast, když právní literatury k tomuto tématu lze najít poskrovnu. Cíle této práce jsou vymezit pojem finanční deriváty a jednotlivé typy těchto investičních nástrojů a analyzovat právní úpravu těchto finančních nástrojů. Posledním cílem je pokusit se navrhnout budoucí právní úpravu finančních derivátů a určit směr, kterým se tato právní úprava bude ubírat. Práce samotná je členěna do čtyř kapitol, když po krátkém úvodu následuje kapitola pojednávající o vzniku finančních derivátů. V této kapitole se dozvídáme, že finanční deriváty vznikly z derivátů komoditních, jejichž počátky sahají až do období před naším letopočtem. Kapitola druhá se zabývá nejprve vymezením pojmu derivát a dále uvádí důvody, pro které jsou derivátové smlouvy uzavírány. Těmito důvody jsou zajištění, spekulace a arbitráž. Následně jsou v této kapitole vymezeny čtyři nejznámější typy finančních derivátů, a to opce, futures, forwardy a swapy. Kapitola třetí nazvaná „Právní úprava finančních derivátů“ je věnována vymezení současné právní úpravy finančních derivátů. První část této kapitoly se zabývá tím, které právní předpisy představují hlavní prameny právní úpravy finančních derivátů, a poukazuje na rozdílná pojetí těchto finančních nástrojů v těchto předpisech. Důležitou částí této kapitoly je část zabývající se povahou derivátových smluv, když jsou zde popsány tři názory na povahu těchto smluv. Závěru této části práce je věnován trhu s finančními deriváty. Vzhledem k rozsáhlosti toho, co by bylo možno o trhu uvedených investičních nástrojů napsat, byla uvedená pasáž omezena na uvedení základních informací a především na v současnosti Evropskou unií zaváděnou regulaci trhu s finančními deriváty. Závěrečná čtvrtá kapitola se soustředí na to, jak by právní úprava finančních derivátů měla vypadat. Při návrhu takové právní úpravy je vycházeno z kapitoly třetí a tam uvedeným nedostatkům současné právní úpravy. Dále se tato kapitola soustředí na otázku, jak by měla vypadat v současnosti přijímaná regulace derivátů zaváděná Evropskou unií. 1
Abstract v angličtině:
Abstract/ Financial derivatives The purpose of this thesis is to provide an introduction to financial derivatives which has been, from the legal perspective, described in a not satisfactory manner as quite little literature that can be found about this topic. The main objectives of this thesis are to define the term “financial derivatives” and its particular types and to analyse legal nature of these financial instruments. The last objective is to try to draft future law regulation of financial derivatives and to determine the guidelines that future legislation will follow. The thesis is divided into four chapters; a short introduction is followed by a chapter concerning the origin of financial derivatives. In this chapter we learn that financial derivatives originate from commodity derivatives, which have their origins in a period ages before Christ. The second chapter is firstly concerned with determination of the term “derivative” and it further states the main reasons for which derivatives agreement are concluded. The reasons are hedging, speculation and arbitrage. Afterwards, four well- known types of derivatives, i.e. options, futures, forwards and swaps are defined in this chapter. The third chapter, named “Financial derivatives legislation”, is dedicated to definition of current legislation of financial derivatives. At first, this chapter deals with enactments that represent main sources of regulation of financial derivatives and with the distinct approaches to these financial instruments in these enactments. An important part of the third chapter is a part concerned with derivative agreements and their law nature, as three different opinions about the nature of these agreements are described here. The end of this chapter is dedicated to the market with financial derivatives. With regards to a fact that there is a wide range of issues that can be written about this market, this part was restricted to fundamental facts and particularly to the financial derivatives markets legislation which is currently being introduced by the European Union. The last fourth chapter is focused on what the financial derivatives legislation should be. Proposals of such legislation are based on the third chapter, including deficiencies of current legislation mentioned there. The second part of this chapter is 1 focused on how financial derivatives legislation on the EU level, which is currently being introduced by the EU, should look. 2
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Ondřej Koutný 729 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Ondřej Koutný 72 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Ondřej Koutný 38 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Milan Bakeš, DrSc. 32 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 40 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 80 kB