velikost textu

Vliv theologicko-filosofického myšlení nejen v exaktních vědách

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv theologicko-filosofického myšlení nejen v exaktních vědách
Název v angličtině:
The Influence of Theological and Philosophical Thinking Not Only in the Exact Sciences
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Jana Follprechtová, Th.D.
Školitel:
prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.
Oponenti:
prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek
PhDr. Mgr. Miriam Prokešová
Id práce:
107570
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Filozofie (P6101)
Obor studia:
Filozofie (XFILV)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
28. 3. 2014
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
experiment, jazyk, zázrak, pokrok, vzdělávání, fyzika
Klíčová slova v angličtině:
experiment, language, miracle, progress, education, physics
Abstrakt:
NÁZEV: Vliv theologicko-filosofického myšlení nejen v exaktních vědách AUTOR: Jana Follprechtová KATEDRA: Občanské výchovy a filosofie ŠKOLITEL: Prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. ABSTRAKT: V této práci je snahou objevit a pokusit se charakterizovat styčné body, ve kterých se vědy potkávají a poskytnout tak podněty pro mezioborový dialog. Cílem práce není ukázat, že je nutné jejich spojení do jedné univerzální vědy. Cílem je prokázat, že je důležité znovuobnovit komunikaci mezi vědci humanitního a exaktního vzdělání, protože jejich výsledky ovlivňují naši společnost. V prvních kapitolách je použita metoda analytická, ale ve větší části práce je kladen důraz na komparaci s následnou možnou syntézou. Na tomto základě je v práci zpracována nejen filosofie R. Descarta s důsledky jeho myšlení dnes, která stojí v opozici k názorům J. A. Komenského, ale i problematika vzdělávání, jež je jednou z cest k znovuobnovení dialogu. Všechny vědy mají ontologický základ. Tím musejí vzít vážně nejen pojem stvoření, ale i antropický princip. Vědy spojuje omezenost jejich λογων, které jsou symboly, což má podnítit snahu k revizi vlastních výsledků. Otevření se světu na základě holistického přístupu k němu vede k zájmu nejen o člověka, ale přináší s sebou i ekologické povědomí, čemuž nelze porozumět bez osobního nasazení. KLÍČOVÁ SLOVA: experiment, jazyk, zázrak, pokrok, vzdělávání, fyzika
Abstract v angličtině:
TITLE: The Influence of Theological and Philosophical Thinking Not Only in the Exact Sciences AUTHOR: Jana Follprechtová DEPARTMENT: Social Sciences and Philosophy Department SUPERVISOR: Prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. ABSTRACT: This thesis attempts to discover and characterise the interfaces at which the sciences meet and provide incentives for interdisciplinary dialogue. It is not the aim of this thesis to show the need for their fusion into one universal science. The aim is to show that it is important to re-establish communication between scientists with humanities and exact science education, as their results affect our society. Although an analytical method is used in the first chapters, the emphasis in the majority of this thesis is placed on comparison with possible subsequent synthesis. On this basis, the thesis not only examines the philosophy of R. Descartes and the consequences of his thinking today, which stands in opposition to the views of J. A. Comenius, but also the issue of education, which is one of the ways of re-establishing dialogue. All sciences have an ontological basis; thereby they must not only take the concept of creation seriously, but also the anthropic principle. The sciences are united by the limitations of their λογων, which are symbols meant to encourage efforts to review their own results. Opening up to the world on the basis of a holistic approach, not only leads to an interest in mankind, but also brings environmental awareness, which cannot be understood without personal commitment. KEYWORDS: experiment, language, miracle, progress, education, physics
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jana Follprechtová, Th.D. 1.6 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Jana Follprechtová, Th.D. 44 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jana Follprechtová, Th.D. 43 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jana Follprechtová, Th.D. 42 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Jana Follprechtová, Th.D. 123 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek 91 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mgr. Miriam Prokešová 126 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 449 kB
Stáhnout Errata Mgr. Jana Follprechtová, Th.D. 594 kB