velikost textu

Geochemie a geochronologie bazických hornin severní části karlovarského plutonu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Geochemie a geochronologie bazických hornin severní části karlovarského plutonu
Název v angličtině:
Geochemistry and geochronology of mafic intrusions in the northern part of the Carlsbad pluton
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
RNDr. Pavla Holečková, Ph.D.
Id práce:
107557
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430)
Program studia:
Geologie (N1201)
Obor studia:
Geologie (NGEOL)
Přidělovaný titul:
RNDr.
Datum obhajoby:
7. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ABSTRAKT Předmětem diplomové práce byl výzkum bazických intruzivních hornin v blízkosti kontaktu pozdně variských granitů krušnohorského batolitu s krystalinickým komplexem u Abertam v západních Krušných horách. V jižním až jihovýchodním okolí obce Abertamy (7 km sz. od Jáchymova) se při severním kontaktu karlovarského plutonu s krystalinickým pláštěm nachází menší mafické těleso protažené ve směru SV – JZ. V rámci tělesa je možné vyčlenit dva hlavní typy hornin, které se liší minerálním i chemickým složením. V z. části tělesa je biotitický gabronorit a v sv. části biotit – amfibolový křemenný gabrodiorit. Chemismem se tyto horniny shodují s redwitzity z německých lokalit. Výrazným znakem horniny jsou šupinky hnědého biotitu až 2 cm velké, které bývají poikiliticky prorostlé s plagioklasem. Gabronorit obsahuje v primární minerální asociaci ortopyroxen, který je stejně jako většina ostatních mafických minerálů uralitizován. Z dalších minerálů jsou zastoupeny amfibol, biotit a plagioklas, méně křemen, K – živec a klinopyroxen, akcesoricky apatit, zirkon, monazit, allanit a titanit. Z chemického hlediska je nabohacen kompatibilními prvky. Gabrodiorit má minerální složení podobné. Neobsahuje ortopyroxen, má více křemene a K – živce. Podobně jako granity je nabohacen nekompatibilními prvky. Obě mafické horniny mají nízký obsah SiO2 (47,7 – 52,2 hm. %), relativně vysoký obsah celkového železa a MgO a mají málo alkálií. LREE u nich převládají nad HREE, europiová anomálie není znatelná nebo je slabě pozitivní. Pb – evaporací jednotlivých zrn zirkonů bylo zjištěno stáří gabrodioritů (322,6 ± 2,0 Ma), které je stejné jako u granitů (322,8 ± 3,5 Ma). To potvrzuje současnou existenci mafických a granitoidních magmat. i
Abstract v angličtině:
SUMMARY In the NW part of Bohemian massif occur small bodies of mafic intrusive rocks. These rocks are called redwitzites and they include various rock types from diorites to quartz gabbros. They are always close to granites OIC (old intrusive complex). They are probably precursors of Late Variscan granitoid magmatism. Small body of redwitzites is situated near Abertamy (7 km NW of Jáchymov) in the western part of Krušné hory Mts. This body is inhomogeneous; it is formed by two types of mafic rocks. Both rocks distinguish in mineralogy and chemistry. First type, biotitic gabronorite, forms the western part of the body, another type, biotitic – hornblende quartz gabrodiorite, forms the NE part. The expressive sign of Abertamy redwitzites are flakes of brown biotite which can be as large as 2 cm. They are often poikilitic. Gabronorite is a fine-grained green-grey rock consisting of orthopyroxene, biotite, feldspar, quartz and hornblende. Most of the mafic minerals are altered to uralite. Accessories are represented by apatite, zircon, monazite, allanite and sphene. From the chemical point of view is gabronorite enriched in compatible elements (Mn, Fe, Mg, Ni, Cr, Sc, V, Ca, Co, Zn, Cu). Gabrodiorite is medium-grained rock and it is collored light gray. Its composition is similar to the gabronorite. It does not include orthopyroxene, but it has more amounts of quartz and K – feldspar. Likewise granites is gabrodiorite enriched in incompatible elements (Cs, Rb, K, Ba, Pb, Sr, Eu, U, Ta, Nb, Th, REE). Both mafic rocks have low content of SiO2 (47,7 – 52,2 hm. %), relatively high content of total Fe and MgO and they have small amount of alkaline. LREE prevail over HREE, the Eu anomaly is not apparent or it is lightly positive. Redwitzites from Abertamy originated by fractional crystallization of mixed magma. This magma originated by mixing of mafic mantle magma and felsic crustal magma in ratio 8:2. The age of studied rocks was determined by Pb – evaporation of single zircons. The age of gabrodiorite (322,6 ± 2,0 Ma) is similar to the age of granites OIC (322,8 ± 3,5 Ma). It manifests the contemporary existence of mafic and granitic magma. ii
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Pavla Holečková, Ph.D. 7.73 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Pavla Holečková, Ph.D. 61 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Pavla Holečková, Ph.D. 55 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Martin Mihaljevič, CSc. 80 kB