velikost textu

Rozbor komiksové adaptace Hrabalovy Příliš hlučné samoty

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Rozbor komiksové adaptace Hrabalovy Příliš hlučné samoty
Název v angličtině:
Analysis of the Comic Book-Adaptation "Too Loud a Solitude" based on the original book by Bohumil Hrabal
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jitka Perglerová
Vedoucí:
Mgr. Pavel Kořínek
Oponent:
prof. PhDr. Dagmar Mocná, CSc.
Id práce:
107474
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra české literatury (41-KCL)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Český jazyk se zaměřením na vzdělávání - Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání (B ČJ-NJ)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
5. 9. 2013
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
adaptace, komiks, kresba, panel, perspektiva, transkulturace
Klíčová slova v angličtině:
adaptation, comic book, drawing, panel, perspective, transculturation
Abstrakt:
Resumé Tato práce se věnuje rozboru komiksové Příliš hlučné samoty francouzských autorů Lionela Trana, Ambreho a Valérie Bergeové. Zaměřuje se především na působení specifických prvků komiksu na Hrabalův básnický výraz, kterého je docíleno zejména různou velikostí panelů a jejich rozložením, rozvržením na celky a detaily, stylem kresby a celkovou kooperací textové a obrazové složky. Ukazuje, že vhodným využitím těchto prostředků se dají odstínit i jemné nuance Hrabalova poetického výrazu a že některé významy jsou jimi ještě více posíleny. Pozornost je věnována i časovým a kulturním posunům, které s sebou adaptace nese.
Abstract v angličtině:
Abstract Presented bachelor´s degree thesis contains an analysis of the comic book adaptation of Too Loud a Solitude by French authors Lionel Tran, Ambre and Valérie Berge. It focuses primarily on influence of specific components of comic books form on Hrabal- s poetic expression, that is accomplished primarily with various size of panels and its unfold, distribution of units and details, but also with the style of drawing and with complete text- and picture element cooperation. It demonstrates, that with an apposite aplication of these elements delicate nuances of Hrabal- s poetic expression can be also varied and that some meanings (originaly textuelly inzerent)are further strenghtened with these elements. Further attention is then dedicated to the time- and culture shifts, that this adaptation also devolops end employs.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jitka Perglerová 299 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Jitka Perglerová 16.88 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jitka Perglerová 49 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jitka Perglerová 44 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Pavel Kořínek 30 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Dagmar Mocná, CSc. 64 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 127 kB