velikost textu

Obecně prospěšná společnost

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Obecně prospěšná společnost
Název v angličtině:
Community interest society
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Mojmír Přívara
Oponenti:
doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc.
JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D.
Id práce:
107325
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
1. 10. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Obecně prospěšná společnost, právnická osoba, nezisková organizace
Klíčová slova v angličtině:
Community interest society, legal entity, not-for-profit organization
Abstrakt:
Abstrakt v českém jazyce Rigorózní práce se věnuje obecně prospěšné společnosti. V kapitole první je obecně pojednáno o právnických osobách. Je popsána stručně jejich historie, jejich dělení, definice a pojmové znaky. Další část rigorózní práce hodnotí obecně prospěšnou společnost jako právnickou osobou a zařazuje ji do systému práva. Kapitola druhá je věnována zákonné úpravě obecně prospěšných společností v právním řádu České republiky. Kapitola třetí popisuje založení a vznik obecně prospěšné společnosti, kapitola čtvrtá pak zrušení, likvidaci a její zánik. Kapitola pátá je věnována obligatorním orgánům obecně prospěšné společnosti, kterými jsou ředitel, správní a dozorčí rada. Kapitola šestá pojednává o novém občanském zákoníku, který nabude účinnosti od 1. 1. 2014, a jeho dopadům na obecně prospěšnou společnost. V kapitole sedmé je pojednáno o hospodaření a činnosti obecně prospěšné společnosti. V předposlední kapitole je učiněn exkurz do zahraničních právních úprav a podrobně je pojednáno o právní úpravě ve Slovenské republice. Poslední kapitola stručně pojednává o přeměně občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost. Práce je zakončena závěrem.
Abstract v angličtině:
Abstrakt v anglickém jazyce This rigorous thesis is dealing with the Community Interest Society. In the first chapter, the legal persons are generally described. Their history, structure, definition and terms are described. The following part evaluates generally the Community Interest Society as a legal person and puts it into the legal system. The second chapter deals with the legal regulation of the Community Interest Society within the Czech legal system. The third chapter deals with origin and founding of the Community Interest Society, the fourth chapter deals with its dissolving, liquidation and decline. The fifth chapter deals witch obligatory authorities like director, board of directors, and supervisory board. The sixth chapter deals with the new legal code which will be legally forced on 1st January 2014 and its influences on the Community Interest Society. In the seventh chapter the economy and activities of the Community Interest Society are discussed. In the last but one chapter there is a survey into foreign legal regulation of the Community Interest Society and specifically the Slovak legal regulation are described. The last chapter briefly informs about transformation of the legal assembly into a Community Interest Society. This thesis is finished by the conclusion.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Mojmír Přívara 1013 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Mojmír Přívara 140 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Mojmír Přívara 5 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc. 47 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. 75 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 157 kB