velikost textu

Odpovědnost zaměstnance za škodu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Odpovědnost zaměstnance za škodu
Název v angličtině:
Liability of the employee for damage
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Klára Naušová
Vedoucí:
doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D.
Oponent:
doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D.
Id práce:
107319
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
10. 9. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
pracovněprávní odpovědnost, odpovědnost zaměstnance za škodu, náhrada škody způsobené zaměstnavateli
Klíčová slova v angličtině:
labour liability, liability of the employee for damage, compensation for damage caused to the employer
Abstrakt:
ABSTRAKT Předmětem této rigorózní práce je institut pracovněprávní odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli. Důvodem výběru tohoto tématu byla primárně vlastní zkušenost, jež jsem nabyla poměrně brzy po nástupu do zaměstnání jako advokátní koncipient. Touto zkušeností byla chyba ve výpočtu výše pohledávky našeho klienta. V důsledku této mé chyby ztratil klient na určitou dobu možnost vymožení celé výše své pohledávky. V tento okamžik jsem si uvědomila, že každý zaměstnanec může poměrně snadno, a nikoliv snad úmyslně, způsobit škodu svému zaměstnavateli a začala jsem se o tuto problematiku, a to včetně možnosti komerčního pojištění pro tento případ, blíže zajímat. S ohledem na výše uvedené se domnívám, že institut odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli by měl blíže zajímat každého zaměstnance a každého zaměstnavatele, a to dříve, než skutečně ke vzniku škody dojde. Cílem této rigorózní práce je předmětný pracovněprávní institut důkladně analyzovat včetně jeho zasazení jak do koncepce právní odpovědnosti jako takové, tak obecně do pracovněprávních vztahů. Zaměřuji se rovněž na charakteristické rysy a funkce pracovněprávní odpovědnosti, tj. jak odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli, tak i odpovědnosti zaměstnavatele za škodu způsobenou zaměstnanci. Dále se věnuji otázce prevence a předcházení škodám v pracovním právu. Taktéž popisuji jednotlivé prvky, respektive předpoklady, vzniku pracovněprávní odpovědnosti. Stěžejní částí této rigorózní práce je analýza jednotlivých druhů odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli včetně možnosti zajištění závazku zaměstnance nahradit škodu a včetně právní úpravy promlčení nároku zaměstnavatele na náhradu škody. V poslední části rigorózní práce se zabývám srovnáním české úpravy tohoto institutu s právní úpravou slovenskou a s právní úpravou polskou, a to zejména za pomoci srovnávací metody. Jako základní cíl této rigorózní práce jsem si vytyčila především snahu o ucelený přehled právní úpravy dané právní problematiky.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The subject of this rigorous thesis is the institution of the labour liability of the employee for damage caused to the employer. The reason that led me to choosing this topic was initially my own experience which I had gained quite early on after being employed as an articled clerk. The core of this experience was a mistake in calculating the amount of our client’s receivable. Due to this error of mine our client lost the chance to acquire the entire amount of the receivable for a certain period of time. It was in this moment that I have realized that every employee can quite easily and without intention case damage to his/her employer. I became interested in this field including the possibility for a commercial insurance for this instance. With regard to the above I am of the opinion that the institution of labour liability of the employee for a damage caused to the employer should interest every employee and every employer even before any such damage arises. The goal of this rigorous thesis is to analyse its topic, the labour liability, in detail including how it fits into a broader topic of legal liability as such and in general into legal labour relations. I am also focusing on characteristic features and functions of labour reliability that is both the liability of the employee for the damage caused to the employer and the liability of the employer for the damage caused to the employee. Additionally I deal with the question of preventing damages under labour law. I also describe individual elements or preconditions to establishing labour liability. The main body of this rigorous thesis consists of an analysis of individual types of employee liability for damages caused to the employer including possibility to insure such obligation of the employee to reimburse the damage and including legal arrangements regarding the lapse of employer’s claims for damage reimbursement. The final part of the rigorous thesis deals with comparison of Czech regulation of this institution with Slovak and Polish legal regulation of the same. The comparison method was used in most instances. The main goal of this rigorous thesis is to introduce an integrated overview of legal regulations of the given topic.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Klára Naušová 797 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Klára Naušová 22 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Klára Naušová 12 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D. 225 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D. 636 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 144 kB