velikost textu

Trestněprávní aspekty výkonu činnosti soudního exekutora

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Trestněprávní aspekty výkonu činnosti soudního exekutora
Název v angličtině:
Criminal Law Aspects of Performing a Bailiff´s Activities
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Petra Linková
Vedoucí:
doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D.
Oponent:
doc. JUDr. Jana Navrátilová, Ph.D.
Id práce:
107315
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
21. 11. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Soudní exekutor, orgány činné v trestním řízení, exekuční řád, kárné a trestní řízení.
Klíčová slova v angličtině:
Bailiff, bodies active in criminal proceedings, seizure code, disciplinary and criminal proceedings.
Abstrakt:
Rigorózní práce “Trestněprávní aspekty výkonu činnosti soudního exekutora“ si za svůj cíl klade zhodnocení právního postavení relativně nového právnického povolání – soudních exekutorů, vymezení druhů právní odpovědnosti, které soudní exekutoři nesou, se zásadním zaměřením na jeden z těchto druhů, a to odpovědnost trestněprávní. Na praktické úrovni je cílem této práce přispět za použití judikatury českých trestních soudů k osvětlení problematiky výkonu činnosti soudního exekutora zejména co do rozsahu pravomocí, které jsou soudnímu exekutorovi na zákonné úrovni v oblasti exekučního práva svěřeny, se zaměřením do roviny práce orgánů činných v trestním řízení.
Abstract v angličtině:
The aim of the dissertation “Criminal Law Aspects of Performing a Bailiff’s Activities” is to assess the legal position of a relatively new legal profession—bailiffs, define the types of legal liability that bailiffs bear, and focus primarily on one such type—criminal liability. At a practical level the aim of this dissertation is to contribute, using case law from Czech criminal courts, to the understanding of the issue of the performance of a bailiff’s activities, in particular in terms of the powers entrusted to a bailiff at the statutory level in the field of seizure law, with a focus on the level of work by bodies active in criminal proceedings.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Petra Linková 1.12 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Petra Linková 64 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Petra Linková 63 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D. 135 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Jana Navrátilová, Ph.D. 204 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 154 kB